Registeren Inloggen

Dit zijn de standpunten van politieke partijen over pensioen en AOW

In maart zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor veel 50-plussers is pensioen en AOW een belangrijk thema. Wat schrijven de verschillende politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma? Willen ze wel of niet korten, en wat vinden ze van de pensioenleeftijd?

Alle partijen

In dit overzicht behandelen we de standpunten rondom pensioen van alle politieke partijen die op dit moment in de Kamer zitten. Alle behalve DENK, want deze partij maakt niet duidelijk hoe die naar pensioenen kijkt. Waar mogelijk benoemen we de standpunten rondom AOW en pensioen apart.

VVD

Pensioen
– De eigen keuze staat voorop. Werkgevers en werknemers kunnen zelf kiezen bij welk fonds ze hun pensioen laten opbouwen
– De partij wil maatwerk voor verschillende leeftijden. Het moet mogelijk zijn om in een keer een deel van je pensioen op te nemen
– De partij wil ZZP’ers (Zelfstandigen zonder Personeel) het makkelijker maken om vrijwillig een pensioen op te bouwen

AOW
– Ook hier keuzevrijheid. Wie na het bereiken van de AOW-leeftijd wil blijven werken, moet die keuze hebben. De AOW gaat dan later in.
– Om de AOW betaalbaar te houden gaat de leeftijd waarop de AOW ingaat naar 67 jaar in 2024

CDA

Pensioen
– Voor ZZP’ers moet het eenvoudiger en vanzelfsprekender worden een pensioen op te bouwen
– Er moet recht komen op deeltijdpensioen. Dit is de mogelijkheid om vijf jaar voor de AOW-leeftijd ingaat minder te gaan werken. Afspraken moeten hierover per sector worden vastgelegd in de CAO’s

AOW
– Ouderen moeten de keuze hebben om langer door te werken of geleidelijk af te bouwen
– Er moet meer aandacht komen voor ouderen op de arbeidsmarkt en we moeten streng optreden tegen leeftijdsdiscriminatie

D66

Pensioen
– De partij is voor keuzevrijheid. Er moet een mogelijkheid komen voor tijdelijke “premievakantie” om bijvoorbeeld een deel van de hypotheek af te lossen.
– Deelnemers behoren invloed te krijgen op het beleggingsbeleid van het pensioenfonds waar ze bij zijn aangesloten. Ze moeten bijvoorbeeld kunnen bepalen dat beleggingen van het fonds duurzaam zijn.

AOW
– De AOW-uitkering moet hoger
– Na AOW-leeftijd doorwerken moet mogen

CU

Pensioen
– De partij is lovend over het bereikte pensioenakkoord tussen minister Koolmees van Sociale Zaken en de sociale partners, waarin onder meer staat dat de AOW-leeftijd naar 67 jaar gaat in 2024 en ook gezorgd is voor een eerlijk pensioen voor de huidige jongeren.

AOW
– De mogelijkheid moet er komen om eerder met werken te stoppen. Vooral voor mensen met een zwaar beroep. Denk dan aan een bouwvakker, politie-agent of zorgmedewerker.
– Invoering van een zogenoemde “leer-rekening”. Met deze rekening maken we ruimte voor eventuele bij- en omscholing van werknemers.

PVV

Pensioen en AOW
– De AOW-leeftijd moet ingaan vanaf 65

PVDA

Pensioen
– Werknemers moeten vanaf eerste werkdag pensioen opbouwen
– Mensen met zware beroepen kunnen eerder stoppen. Na 45 jaar werken behoort met pensioen gaan tot de mogelijkheden
– Het pensioenstelsel moet minder afhankelijk zijn van de rekenrente die gebruikt wordt om onder andere de buffers van de fondsen te berekenen
– Hoe dichter iemand bij de pensioenleeftijd is, hoe zekerder die persoon moet zijn van de hoogte van de uitkering

AOW
– Om te kunnen genieten van de oude dag gaat de AOW-uitkering omhoog

PvdD

Pensioen
– Er moet meer flexibiliteit en keuzevrijheid zijn om pensioenopbouw gestalte te geven
– Het moet mogelijk worden om te kiezen voor flexibele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen
– Pak pensioenfondsen aan die in niet-duurzame sectoren investeren zoals bijvoorbeeld wapenhandel en fossiele brandstoffen. Dit mag alleen worden toegestaan als de leden dat middels een bindend referendum hebben toegestaan.

AOW
– Een samenleving met veel werkzoekende ouderen kan niet doorgaan met het verhogen van de AOW-leeftijd
– Er behoort een flexibele AOW-leeftijd komen met daaraan vast een aangepaste AOW-uitkering
– Na 40 jaar werken moet er recht zijn op AOW

SP

Pensioen
– Deze partij is voorstander van een flexibel pensioen. Iemand moet zelf beslissen om door te werken of niet.
– Gepensioneerden moeten zeggenschap hebben bij pensioenfondsen

AOW
– AOW-leeftijd moet ingaan op 65ste levensjaar
– Verhoog de AOW-uitkering met 10 procent

GROEN LINKS

Pensioen
– We moeten pensioenen eerder indexeren zodat het voor mensen duidelijk is wat ze kunnen verwachten
– Ouderen die een goed aanvullend pensioen hebben gaan meebetalen aan de AOW
– Werknemers met zwaar werk eerder laten stoppen
– De pensioenleeftijd gaat minder snel omhoog

AOW
– Verhoog de AOW-uitkering fors voor ouderen die een klein aanvullend pensioen hebben, zodat hun koopkracht verbetert

50Plus

Pensioenen
– Herstelbetaling van niet genoten indicatie van de afgelopen jaren is een “must”
– De berekening van de buffers van pensioenfondsen moet anders. Uit de berekeningen zal blijken dat dreigende kortingen op de pensioenen niet nodig zijn

AOW
– Mensen moeten een volledige AOW krijgen op 65-jarige leeftijd
– AOW’ers krijgen een 13de maand

SGP

Pensioen
– Iedereen moet grip op en inzicht krijgen in zijn of haar pensioenpot
– Laat de keuze aan ZZP’ers zelf of ze een pensioen opbouwen of niet

AOW
– Bekijk elk jaar of de koopkracht van ouderen met een laag inkomen voldoende is. Spring bij als dat niet zo is.

FvD

Pensioen
– Deelname aan een pensioenfonds moet vrijwillig zijn. Verplicht jongeren niet tot opbouw van een pensioen.
– Verbeter het beheer van de pensioenpotten. Laat dit niet over aan sociale partners, maar aan deskundigen.

AOW
– 65-jarigen hebben recht op AOW en wie 40 jaar gewerkt heeft in een zwaar beroep.

Geef een reactie

Reacties (6)

  Wat niet vermeld wordt, is dat de meeste politieke partijen de AOW willen fiscaliseren. Voorbeeld voor een echtpaar met AOW en bij de man een klein pensioen van €700,- per maand. Dat is € 8.400,- per jaar. Wat gebeurt er als de AOW verhoogd wordt met 20 % en tegelijkertijd er fiscalisering van de AOW plaatsvindt. Diverse politieke partijen hebben dat in hun programma staan. Je ziet dat de groep AOW-ers de verhoging van de AOW als het ware zelf betaald. Ze gaan er ook in deze situatie fors op achteruit.
  Netto houdt een echtpaar met alleen AOW nu € 1762,- over. Geen rekening met toeslagen. Het pensioen van de man is als het ware de “jus”. Van zijn pensioen van € 8.400,- houdt hij € 7322,- over. Per maand heeft het paar dan (los dus van toeslagen) € 2.372,- te besteden. Dat wordt in de situatie van het verhogen van de AOW met 20 % en gelijktijdige fiscalisering, zoals een aantal partijen bepleiten (Zie ook het Financieel Dagblad afgelopen week,) een forse netto achteruitgang van per saldo € 164,- in de maand. Dan heb ik het nog niet over verlies van toeslagen. Dan hebben we het ook nog niet over de kortingen van het aanvullend pensioen, die voor 2022 op stapel staan van in veel gevallen meer dan 20%.
  De AOW-gerechtigden hebben hun eventuele pensioen al opgebouwd. Maar als de werkenden nog pensioen opbouwen, dan wordt de AOW-uitkering ingebouwd. Dat komt omdat pensioen en AOW SAMEN 70 % van het gemiddeld loon moeten behelzen,. Daarom kan er voor een lager pensioen dus minder premie worden betaald. Dat is goed voor de werkgevers. Niet voor als je straks met pensioen gaat. Dat zie je nu al aan de huidige AOW-gerechtigden met een aanvullend pensioen.
  U bent maar beter gewaarschuwd voor de verkiezingen. Er zijn praktisch geen politieke partijen die niet via AOW en/of pensioen de rekening voor hun belastingplannen bij de AOW-gerechtigden van Nederland neerleggen. Doe er uw voordeel mee en stem natuurlijk niet op een partij die uw centjes gaat verbrassen.

   De bewering dat de meeste politieke partijen de belasting voor gepensioneerden wil verhogen, heb ik niet in de verkiezingsprogramma’s kunnen terugvinden. Mijn vraag is dan ook die bewering, te staven met het noemen van de politieke partijen die dat willen.

  Wat tevens van belang is , is de koppeling van de AOW aan het minimumloon. Deze is nu (nog) aan elkaar gekoppeld en dat is een goede zaak omdat de meeste partijen het minimumloon willen verhogen MAAR een aantal partijen wil WEL het minimumloon verhogen MAAR ook de AOW (blijvend) ontkoppelen van de AOW. Dus dan zijn we helemaal een speelbal van de politiek. Om dit te voorkomen zijn we echt afhankelijk van de standvastigheid van de vakbonden

  Er is een rechtszaak geweest aangespannen door Stichtingpensioenbehoud tegen de staat, de stichting heeft de 1e ronde verloren maar komt met de nieuwsbrief die gaat als volgt …
  Belangenbehartigers in actie tegen pensioenbeleid overheid
  Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 22 februari 2021

  Zeven belangenbehartigers met een achterban van een half miljoen Nederlanders gaan samenwerken om een vuist te maken tegen het pensioenbeleid van de overheid.
  De partijen werken samen onder de naam ‘Samen voor een eerlijk pensioen’ en willen dat wordt gestopt met het verder uithollen van het pensioenstelsel.
  De samenwerking is een initiatief van Consumenten Claim,
  Vereniging Woekerpolis.nl,
  Stichting Woekerpolis-proces, seniorenvereniging KBO-Brabant, Stichting Pensioenbehoud, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en het Landelijk Actiecomité ‘Red het
  pensioenstelsel’.
  Volgens hen hebben pensioenfondsen genoeg geld in kas en maken ze jaarlijks voldoende rendement om de pensioenen van werkenden en gepensioneerden te laten meestijgen met de kosten van levensonderhoud. Ook kunnen eerder niet-doorgevoerde indexeringen alsnog uitbetaald worden. Fondsen mogen niet indexeren wegens de eisen die de overheid sinds 2007 aan fondsen stelt. Deze eisen bestonden vroeger niet en andere EU-landen stellen deze eisen ook niet aan hun fondsen, stellen ze.
  Hoge kosten “Een pensioendeelnemer met een modaal inkomen heeft hierdoor afhankelijk van zijn of haar leeftijd een financiële schade van tussen de 38.000 en 42.000 euro”, aldus een verklaring. “De berekening is indicatief, maar laat zien dat de schade enorm is. Wij vinden het belangrijk dat werkenden en gepensioneerden zich daarvan bewust worden.”
  Ook de hoge kosten van de pensioenfondsen zijn hen een doorn in het oog. Deze kosten bedragen jaarlijks meer dan 8 miljard euro. “Dat komt neer op minstens 1000 euro per persoon per jaar. Je betaalt deze kosten vanaf je eerste werkdag voor de rest van je leven.
  Op je 75ste verjaardag heb je dus zo’n 50.000 euro aan beheerkosten betaald voor een niet-koopkrachtig pensioen.”
  De initiatiefnemers zijn een petitie gestart die direct na de verkiezingen aan alle politieke partijen en aan de (in)formateurs zal worden aangeboden. Ook werken ze aan nieuwe acties voor na de verkiezingen.
  Deze petitie is te vinden op de website https://samenvooreeneerlijkpensioen.nl/
  Doe het nu en we hopen met wel 100.000 handtekeningen naar de politiek te kunnen gaan.
  Geef het door op sociale media en per email en whatsapp. En kijk op overzichten waar politieke partijen uitleggen hoe zij ons pensioenstelsel willen redden en hoe zij denken indexaties te kunnen herstellen en de kosten te kunnen verlagen.

  Prachtig ingestudeerde one liners zonder verdere ook maar enige kennis van zaken over de inhoud van het nieuwe pensioenroofakkoord dat ons door de strot wordt gestampt en waarmee de forse kortingen en al 14 jaar NIET indexeren mooi worden weggepoetst

  Wettelijk minimumloon en AOW verhogen.

  De FNV wil het wettelijk minimumloon verhogen naar 14 euro per uur en daarmee de AOW en sociale uitkeringen. Momenteel is er geen eenduidig wettelijk minimumuurloon. De wettelijk minimumuurlonen zijn afhankelijk van het aantal werkuren per week. Bij een 38-urige werkweek in het minimumuurloon 10,24; bij een 36-urige werkweek 10,80 en bij een 40-urige werkweek 9,72. Verhoging naar 14 euro betekent een stijging van 36,7% (38-urige werkweek); 29,6% (36-urige werkweek) en 44% (bij een 40-urige werkweek). De PvdA, SP en Groen links stellen voor de 14 euro in te voeren en de AOW en sociale uitkeringen ook te verhogen. D66 stelt voor 10% verhoging. De VVD wil ook verhogen maar wil niet dat de bijstand meestijgt. Wel de AOW. Het CDA is vaag over het meestijgen van de AOW.
  Het verwijt dat politieke partijen die voor verhoging van de AOW zijn ook de belasting voor gepensioneerden willen verhogen (fiscalisering) zodat netto er sprake is van achteruitgang, is niet terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s. Zij het dat in het verkiezingsprogramma van D66 staat dat die de AOW-premie wil fiscaliseren.

  Anne van Dijk, Drachten.