RegisterenInloggen
Nuul
Nuul
meer dan een maand geleden

Niet naleven koopovereenkomst – Terugvordering aanbetaling.

meer dan een maand geleden

op datum van 22/3/2021 heb ik een koopovereenkomst ondertekend met de firma Wemalux voor de plaatsing van een terrasoverkapping. Een aanbetaling van 30% is gebeurd (3.285,00€). De initeele plaatsingsdatum was 15/6/2021, maar tot op heden 24/11/2021 is er nog steeds geen enkele activiteit van Wemalux gebeurd. De datum is reeds 10x uitgesteld en dit zonder vooraf de klant te informeren met al de gevolgen voor de klant (verlof nemen, terras opruimen, vakantie annuleren, slapeloze nachten….). Steeds met ongeloofwaardige uitvluchten door Wemalux (corona, niet juiste materiaal, problemen met de glasfabriek, vakantie, cursus, vader in ziekenhuis….). Ik heb een aangetekend schrijven gedaan, met de eis mijn aanbetaling vermeerderd met de verwijlinteresten wegens het niet naleven van de koopvereenkomst terug te betalen maar ook hierop geen reactie van Wemalux. Steeds loze beloften, leugens om de klant te misleiden, hetgeen voor mijn gezin en mijzelf zeer triestig is om zo behandeld te worden! Ik wil hierbij iedereen waarschuwen voor deze firma Wemalux, zo onprofessioneel, bedriegelijk, houden zich totaal niet aan de afspraken, laten de klant gewoon in de wind staan, laten niets van zich horen maar wel dadelijk het geld incasseren! Hetgeen daadwerkelijk een nachtmerrie met ongeziene proporties is geworden, waaronder de klant zijn rechten totaal niet worden gerespecteerd! Met welgemeende groeten, een benadeeld en onfair behandeld gezin!

  • SuperBitch – scherp & hulpvaardig-
   meer dan een maand geleden

   Wat staat er exact in de leveringsvoorwaarden?
   Staan nl. nergens vermeld op internet.

   Wanneer u een rechtsgeldige overeenkomst sluit, gaat u ervan uit dat de overeenkomst netjes wordt nagekomen van beide kanten en dat er geen problemen ontstaan. Toch is het hier zo dat een partij zich iet aan de overeenkomst houdt.
   Voor sommige gevallen heeft de wetgever daarom, onder voorwaarden, behalve de mogelijkheid tot schadevergoeding, ook de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden in de wet opgenomen. Voor een consumentenkoop (overeenkomst tussen consument en bedrijf) gelden nog aanvullende regels.

   Wanneer is het ontbinden van een overeenkomst mogelijk?
   Zoals al eerder is gezegd, is het ontbinden van een overeenkomst niet altijd mogelijk, aangezien de hoofdregel van de wet is: ‘pacta sunt servanda’, overeenkomsten moeten worden nagekomen. Toch is het ontbinden van de overeenkomst in de bepaalde gevallen wel mogelijk.

   De wet zegt hierover dat ontbinding altijd mogelijk is wanneer een van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst tekort is geschoten. Dat moet wel een duidelijke tekortkoming zijn, het ontbinden van een overeenkomst kan niet gegrond zijn op een geringe tekortkoming die de ontbinding niet rechtvaardigt. Ook wanneer het een tekortkoming van bijzondere aard betreft, is het ontbinden van de overeenkomst enkel mogelijk wanneer deze tekortkoming (vergeleken met de gevolgen van de ontbinding) de ontbinding rechtvaardigt.

   Daarnaast is de mogelijkheid tot ontbinden van de overeenkomst er in sommige gevallen pas nadat de wederpartij in ‘verzuim’ is.
   Dat is het geval wanneer de nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is. Hij moet dus eerst in verzuim worden gesteld en de overeenkomst direct ontbinden is dan dus geen optie.

   Niet blijvend of tijdelijk onmogelijk: eerst verzuim, dan pas overeenkomst ontbinden
   Wanneer de nakoming van de overeenkomst niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, is de nakoming dus nog gewoon mogelijk. In dat geval is het niet mogelijk om direct te ontbinden. Eerst moet de schuldeiser in verzuim zijn.

   Dit verzuim treedt in een dergelijk geval automatisch in wanneer er een ‘harde deadline’ is gemist of wanneer de tegenpartij laat blijken dat hij niet meer nakomt. In een dergelijk geval kan er direct worden overgegaan tot het ontbinden van de overeenkomst.
   Hoewel de wet slechts een paar gevallen opnoemt, kan het ook zo zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ingebrekestelling nodig is voor verzuim. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer al vaak geklaagd is over het product of wanneer de schuldenaar met opzet niet correct nakomt.

   Treedt het verzuim niet automatisch in, dan moet de wederpartij in gebreke worden gesteld om het ontbinden van de overeenkomst te kunnen rechtvaardigen. In dat geval moet de wederpartij een redelijke termijn worden gegeven om alsnog na te komen. Dit kan gebeuren door een simpele brief te sturen met een aanmaning om aan de overeenkomst te voldoen. Wordt niet voldaan na de ingebrekestelling, dan kan alsnog worden overgegaan tot het ontbinden van de overeenkomst.

   De gevolgen van het ontbinden van een overeenkomst.
   Het mondeling ontbinden van een overeenkomst kan niet, want een overeenkomst ontbinden is iets dat schriftelijk moet gebeuren. Is dat gebeurd, dan vervallen alle verplichtingen die de partijen over en weer hebben. Een rechter hoeft niet betrokken te worden bij het ontbinden van een overeenkomst (maar is wellicht wel later nodig, wanneer de tegenpartij het er niet mee eens is).

   Een ontbinding heeft geen terugwerkende kracht dus het eigendom van de goederen (en eventuele onverschuldigde betaling van het geld is niet aan de orde.
   Er ontstaat echter wel een ongedaanmakingsverbintenis bij het ontbinden van een overeenkomst.
   Dat houdt in dat alle leveringen en betalingen ongedaan moeten worden gemaakt.
   De goederen moeten teruggegeven worden en het geld moet teruggestort worden.

   Heeft er schade plaatsgevonden, dan is de partij die aanleiding heeft gegeven voor het ontbinden van de overeenkomst tevens aansprakelijk voor de schade die de andere partij heeft geleden.

   Stappen ontbinden overeenkomst.
   1. Er moet sprake zijn van een tekortkoming. Hier: het niet leveren.
   2. Is nakoming door de wederpartij alsnog DIRECT mogelijk?
   Neen, dan kunt u de overeenkomst ontbinden.
   Ja, dan dient u de wederpartij in verzuim te stellen (zie 3).
   3. Zegt de wederpartij dat hij niet meer correct zal nakomen, is een ‘harde deadline’ verstreken of zijn er andere redenen die naar redelijkheid en billijkheid het achterwege laten van ingebrekestelling rechtvaardigen?
   Neen, dan moet u een Ingebrekestelling sturen ( zie 4).
   Ja , dan treedt het verzuim ingebrekestelling in, en kunt u de overeenkomst ontbinden.
   4. Geef de wederpartij schriftelijk een redelijke termijn om alsnog na te komen. Komt hij alsnog na?
   Neen, dan kunt u de overeenkomst ontbinden.
   Ja, dan is de overeenkomst uiteindelijk netjes voltooid en is er geen ontbinding meer mogelijk.

   Als de wederpartij het er niet mee eens is, zal hij waarschijnlijk een gerechtelijke procedure opstarten. Heeft degene die de overeenkomst heeft ontbonden wél al betaald of geleverd, dan heeft u een probleem, want de wederpartij zal niet willen meewerken aan teruggave.

   In dat geval kan ook een gerechtelijke procedure worden opgestart. In beide gevallen is het verstandig om een jurist om bijstand te vragen.

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie