RegisterenInloggen
RolfvS
RolfvS
meer dan een maand geleden

PBG deels afgewezen op grond van “geen medische context of risico daarop”

meer dan een maand geleden

Mijn vrouw is heeft een ongeneeselijke degenererende zieke. Nu is een deel van de geindiceerde zorg in het gevraagde ZvW PBG afgewezen omdat er geen verband zou zijn met geneeskundige zorg. Een en ander is toch duidelijk aangegeven in het zorgplan en de aanvraag. Wat zijn precies de definities van “medische context of risico daarop”. De verzekeraar (promovendum/VGZ) stelt: Als iemand een lepel in zijn/haar mond kan krijgen zonder hulp, is er geen geneeskundige context. Wie kan mij helpen?

  • Debree
   meer dan een maand geleden

   U bedoelt een PGB. Misschien kunt u bezwaar maken? Zie ook https://www.zorgwijzer.nl/faq/pgb

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

  • MathildeD
   meer dan een maand geleden

   Op de website van PerSaldo zag ik de volgende voorwaarden voor verkrijging van een PGB via de ZVW:
   Voor welke hulp vraag je een pgb via de Zvw aan?
   verpleging
   persoonlijke verzorging (als je ook verpleging nodig hebt): als je géén verpleging nodig hebt, vraag je een pgb voor persoonlijke verzorging aan bij de gemeente
   medisch specialistische zorg, zoals zuurstof toedienen of medicijnen via een infuus
   logeeropvang voor kinderen die medische zorg nodig hebben
   palliatieve terminale zorg
   Lees wat de verschillende soorten zorg precies inhouden.
   Wanneer krijg je een pgb via je zorgverzekeraar?
   Je krijgt alleen een pgb via je zorgverzekeraar als je een specifieke zorgvraag hebt. Dat is zorg die een thuiszorginstelling niet kan bieden. Bijvoorbeeld omdat:
   je zorg nodig hebt op verschillende plaatsen, zoals thuis, op school en op het werk;
   je zorg nodig hebt op tijden waarop thuiszorginstellingen geen zorg bieden;
   je zorg nodig hebt op wisselende tijden;
   de zorg moeilijk is in te plannen is (zorg op afroep);
   je de zorg 24 uur per dag moet kunnen oproepen;
   alleen zorgverleners die bekend zijn met jouw situatie, de zorg kunnen leveren.

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

   • RolfvS
    meer dan een maand geleden

    Beste MathildeD, Een en ander is in overleg met de thuiszorg aangevraagd en voldoet aan alle spelregels. De vraag is op welke wijze de medische context kan worden aangetoond. Ik kan geen definities/criteria vinden.

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie

  • MathildeD
   meer dan een maand geleden

   In de polisvoorwaarden is wel een zinsnede opgenomen die te maken heeft met de afwijzing’s grond, namelijk: ( zie 1.)
   Verpleging en verzorging
   Wij vergoeden verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg:
   1. verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop;
   2. niet voor vergoeding in aanmerking komt vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Jeugdwet;
   3. niet samengaat met verblijf.
   Er wordt geen verpleging en verzorging vergoed die ingezet kan worden door het eigen (cliënt) netwerk en wat u en uw naasten zelf kunnen doen. Onder deze zorg verstaan wij zorg die naar algemeen aanvaardbare opvattingen en rekening houdend met belastbaarheid van het netwerk in redelijkheid mag worden verwacht van de huisgenoten, tot wie gerekend worden: de partner, ouders, inwonende kinderen en anderen met wie u duurzaam gemeenschappelijk een woning …..

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

  • MathildeD
   meer dan een maand geleden

   Het reglement PGB van VGZ vindt u hier: https://www.vgz.nl/-/media/project/websites/vgz/vgz-website/site-documents/2021/d0203-reglement-persoonsgebonden-budget-2021.pdf
   Ook hier weer de eerder genoemde tekst: (zie 2.1.)
   Artikel 2. Doelgroep Zvw-pgb
   1. U komt in aanmerking voor een persoonsgebonden budget op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) als u behoefte heeft aan verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop én deze zorg niet gepaard gaat met verblijf en geen kraamzorg betreft.
   a. Onder deze zorg benoemd in artikel 2.1 vallen niet de verzorgende handelingen bij minderjarigen die gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
   Daarnaast dient u:
   2. langdurig, d.w.z. langer dan één jaar, op deze verpleging en/of verzorging aangewezen te zijn, óf
   3. op palliatieve terminale zorg (PTZ) aangewezen te zijn. Dit betekent dat door uw behandelend arts is vastgesteld
   dat de levensverwachting minder is dan drie maanden.
   Artikel 3. Voorwaarden voor toegang Zvw-pgb
   U voldoet aan alle van de volgende voorwaarden:
   1. u bent in het bezit van een indicatie voor verpleging en verzorging zoals benoemd in artikel 2.1. van dit reglement.
   Deze indicatie is op het moment dat uw aanvraag door ons is ontvangen niet ouder dan 3 maanden.
   2. u bent naar ons oordeel in staat met het Zvw-pgb op doelmatige wijze te voorzien in toereikende zorg of andere
   diensten van goede kwaliteit.
   3. u bent naar ons oordeel in staat op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger, de aan het
   Zvw-pgb verbonden taken en verplichtingen op verantwoorde wijze uit te voeren. De volgende aspecten we

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

  • MathildeD
   meer dan een maand geleden

   Om de zorgverzekeraar te overtuigen moet u dus aantonen dat de gevraagde zorg wèl noodzakelijke verpleging omvat. Want ander geldt “ als je géén verpleging nodig hebt, vraag je een pgb voor persoonlijke verzorging aan bij de gemeente”.
   De medische context zou kunnen worden aangetoond, door te betogen dat de ziekte van uw vrouw niet stabiel is, waardoor er continu medisch/verpleegkundig toezicht nodig is om in te grijpen waar nodig.

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

  • MathildeD
   meer dan een maand geleden

   Om de zorgverzekeraar te overtuigen moet u dus aantonen dat de gevraagde zorg wèl noodzakelijke verpleging omvat. Want ander geldt “ als je géén verpleging nodig hebt, vraag je een pgb voor persoonlijke verzorging aan bij de gemeente”.

   De medische context zou kunnen worden aangetoond, door te betogen dat de ziekte van uw vrouw niet stabiel is, waardoor er continu medisch/verpleegkundig toezicht nodig is om in te grijpen waar nodig.
   U moet kunnen aantonen dat uw vrouw in aanmerking komt voor “ verpleging en verzorging zonder verblijf”. Lees nog eens de voorwaarde na ( van een andere zorgverzekeraar): dan ziet u misschien duidelijker waar het op aan komt. Het is mogelijk dat de verpleegkundige dit niet goed genoeg beschreven heeft. U kunt een herbeoordeling aanvragen door een andere verpleegkundige, maar dit moet u wel eerst aanvragen bij de zorgverzekeraar.

   Dit is de voorwaarde voor “verpleging en verzorging zonder verblijf”.
   TE VERGOEDEN ZORGKOSTEN
   Vanuit de aanspraak Verpleging en Verzorging vergoeden wij de zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij geen sprake is van verblijf in een instelling en de zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Het gaat hier onder andere om verpleegkundige tech- nische handelingen zowel onder medische eindverantwoordelijkheid van de huisarts als van de medisch specialist, instructie, signalering van gezondheidsrisico’s en persoonlijke verzorging. Binnen de aanspraak Verpleging en Verzorging stellen wij specifieke voorwaarden bij zorg aan kinderen met een medische zorg- vraag, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Casemanagement. In lid 2 tot en met lid 4 van dit artikel vindt u meer informatie over deze zorgvormen.
   VOORWAARDEN
   Algemeen
   De te leveren zorg omvat uitsluitend de zorg zoals geïndiceerd door een verpleegkundige met deskundig- heidsniveau 5
   Indien u het niet eens bent met de gestelde indicatie, bestaat de mogelijkheid tot het vragen van een second opinion. Voor deze second opinion moet u vooraf toestemming van ons hebben gekregen. Ook wij kunnen een second opinion aanvragen, wanneer wij twijfelen aan de gestelde indicatie.

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

   • RolfvS
    29 dagen geleden

    Beste MathildeD, dank voor de uitgebreide reacties.
    Volgens ons is de indicatie met de PGB aanvraag duidelijk.

    Het Zorginstituut geeft als duiding mbt de geneeskundige context, o.a. aan: “Bij instabiele gezondheidssituaties en dreigende gezondheidsrisico’s is er sprake van een geneeskundige context en zal de inzet van een wijkverpleegkundige aangewezen zijn”. Het Zorginstituut benoemt aspecten die beoordeling een rol spelen: oa:
    “Zijn er zogenaamde ‘geriatrische reuzen’ (geheugenproblemen, immobiliteit, instabiliteit, incontinentie, gestoorde communicatie)?
    Zijn er meerdere problemen in sociale, psychische, zingeving en/of somatische domein?
    Hoe is het vermogen van de verzekerde met betrekking tot zelfmanagement?
    Hoe zijn de communicatieve vaardigheden van verzekerde?”
    Uit het zorgplan en de aanvraag blijkt duidelijk dat sprake is van een onstabiele gezondheidstoestand en zeker 8 van de genoemde aspecten zijn als probleem aangegeven !!!!

    Toch wordt afgewezen en ook de herbeoordeling, op vage (subjectieve) grond. Zij geven een onjuiste voorstelling van zaken en zien geen geneeskundig verband ondanks dat dit uitvoerig is aangegeven in de aanvraag. Ik word nu gedwongen tot een juridische strijd via het SKGZ!! Kan ik ergens hulp hierbij krijgen?
    Is er geen verplichting bij de verzekeraar om serieus onderzoek te verrichten dan wel de reden van afwijzing uitvoerig te documenteren gerelateerd aan de aspecten zoals vermeld in de aanvraag?

    29 dagen geleden

    Geef een reactie

   • MathildeD
    29 dagen geleden

    Hoever ben je nu precies bij de VGZ? Je spreekt over een “herbeoordeling”. Is dat hetzelfde als een klacht? Geeft VGZ aan dat je nu nog in beroep kan gaan bij de SKGZ?
    Ter informatie: zorgverzekeraars gaan verschillend om met de procedure om te protesteren tegen een afwijzing ( in het algemeen). Bij sommige zorgverzekeraars kun je direct naar de SKGZ. Andere eisen eerst een klacht bij de zorgverzekeraar ( daar is ZK een voorbeeld van). Om een “herbeoordeling” wordt gevraagd door de SKGZ. Ben je al zover? Dan weet inmiddels de VGZ ook dat je naar de SKGZ zult gaan. Bij de procedure bij het SKGZ zal ook het ZINL betrokken worden. Het SKGZ zal vragen of je aanwezig wilt zijn bij een hoorzitting. Soms komt de zorgverzekeraar dan alsnog , ook als ze eerder hebben aangegeven niet te willen komen. De zorgverzekeraar stuurt altijd een juridisch deskundige. Het gaat er hard aan toe. Ik heb ervaring. Hulp krijg je van niemand. Misschien kun je nog contact leggen met het ZINL om mondeling je zaak te bespreken.
    PS ik raad je aan om in ieder geval bij VGZ te vertrekken per 1/1/2022.

    29 dagen geleden

    Geef een reactie

  • MathildeD
   29 dagen geleden

   PS misschien kan de organisatie “Zorgbelang” nog iets voor je betekenen. Zij hebben cliënt – ondersteuners in dienst. (0900) 2437 070

   29 dagen geleden

   Geef een reactie