RegisterenInloggen
Buijs1967
Buijs1967
29 dagen geleden

Reanimatie.

29 dagen geleden

Kan iemand mij uitleggen, waarom veel mensen het recht hebben om zonder mijn toestemming aan mijn lijf te zitten en mij te reanimeren? De huisarts weet, dat ik dat niet wil, en houdt daar rekening mee. Als ik in de supermarkt neer val, beginnen vreemden aan me te trekken en duwen zonder mijn toestemming.
Ik heb een goed leven, ben 75, en als het lijf een seintje geeft, dan is het mooi geweest.

  • Dagmar27
   27 dagen geleden

   Buijs1967,

   De meeste mensen krijgen thuis een hartstilstand.
   Door snel te starten met reanimeren bij een hartstilstand, is er een overlevingskans.
   Sommige mensen (u bijvoorbeeld) willen echter niet gereanimeerd worden. 

   Vertel uw familie, vrienden en (huis)arts over het besluit dat u niet gereanimeerd wil worden.
   Leg uit waarom dit uw wens is.
   Dan is de kans dat uw wens bij een hartstilstand gerespecteerd wordt het grootst.

   U kunt op diverse manieren kenbaar maken dat u niet gereanimeerd wil worden bij een hartstilstand.

   U kunt een niet-reanimerenpenning aanschaffen.
   Op een geldige niet-reanimerenpenning staat een:
   *volledige naam
   *geboortedatum
   *handtekening
   *herkenbare pasfotobesluit om niet gereanimeerd te willen worden (op de voor- en achterkant)

   Ook is het mogelijk om een tatoeage met de tekst ‘niet reanimeren’ te plaatsen op de borst.

   U kunt je niet-reanimerenwens ook in een schriftelijke wilsverklaring vastleggen.
   De verklaring moet voorzien zijn van:
   *naam (achternaam en voornamen voluit)
   *geboortedatum en -plaats
   *handtekening 
   *datum ondertekening

   Stel huisgenoten, vrienden en artsen op de hoogte en laat hen weten waar u de verklaring bewaart.

   De niet-reanimerenpenning, de schriftelijke wilsverklaring en een niet-reanimeren tatoeage zijn allemaal rechtsgeldig.
   De niet-reanimerenpenning is alleen aan te vragen door wilsbekwame personen (=als iemand zelf niet kan overzien wat de betekenis van de penning is, is deze wettelijk niet geldig).

   27 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Buijs1967
   27 dagen geleden

   Heel hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie, maar dat zijn natuurlijk zaken die ik al weet en heb geregeld.
   Mij bevreemdt het, dat anderen / vreemden / leken ongevraagd en zonder toestemming medische handelingen mogen uitvoeren.

   27 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    27 dagen geleden

    Ik ben zo’n ‘leek’ c.q. ‘vreemde’ die het mijn burgerplicht vind, om aldanniet met behulp van een AED, te reanimeren of eerste hulp te verlenen aan mijn medemens.
    (Ik heb ook een EHBO- en BHV-opleiding gevolgd, en volg regelmatig opfris- en/of bijscholingstrainingen, maar dat terzijde).
    Een ‘leek’ c.q. ‘vreemde’ reanimeert het slachtoffer totdat de ambulance arriveert. Ambulancemedewerkers hebben geavanceerde apparatuur, die het slachtoffer een nog grotere overlevingskans biedt.
    Zodra de ambulance arriveert nemen zij de reanimatie over van de ‘leek’ c.q. ‘vreemde’.
    Als niet-zorgprofessional (leek) mag de ‘leek’ c.q. ‘vreemde’ stoppen met reanimeren als de ‘leek’ c.q. ‘vreemde’ tijdens een reanimatie een niet reanimeren verklaring vind, maar dat hoeft niet. 
    Een bijzondere situatie doet zich voor als een niet-reanimeren verklaring of penning wordt getoond of een niet-reanimeren penning zichtbaar wordt gedurende de periode dat leekhulpverleners de reanimatie al uitvoeren, bijvoorbeeld tijdens het aansluiten van een A(utomatische)E(xterne) D(efibrillator).
    Er is onder deze omstandigheid nl. geen verplichting de reanimatiepoging te stoppen omdat deze plicht uitsluitend geldt voor professionele hulpverleners (zie Hoofdstuk II.3) op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.
    Het staat voor (door u genoemd) de ‘leek’ c.q. ‘vreemde’ vrij de reanimatie voort te zetten dan wel te staken.

    27 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Buijs1967
   24 dagen geleden

   Vanuit uw standpunt doet u prachtig werk en redt u uw medemens. Maar sommige medemensen wìllen dat niet en ik ben daar één van.
   Mijn vraag ging meer over het juridische aspect. Daar hoor ik nooit iets over.

   24 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    23 dagen geleden

    Buys1967,

    Men is in Nederland strafbaar als men op geen enkele manier hulp biedt aan een ander persoon die in levensgevaar is.
    Hiervoor kan zelfs een gevangenisstraf gegeven worden.
    (Bron: ARBOcentrum.nl)

    Elke burger heeft volgens deze artikelen de plicht om een ander in levensgevaar te helpen. Helpt men niet dan is men strafbaar. Dit hulpverlenen is naar wat men kan. Er wordt in ieder geval verwacht dat er hulp geregeld wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het bellen van 112 of de hulp vragen van iemand die wel kan helpen.

    Doet men dit niet dan kan er een aanklacht ingediend worden. De kans dat iemand wettelijk aansprakelijk wordt gesteld is in Nederland in de praktijk klein omdat nalatigheid moeilijk te bewijzen is.
    (Bron: ikEHBO.nl)

    Wetboek van Strafrecht, Artikel 255:
    “Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.”

    Wetboek van Strafrecht, Artikel 450:
    “Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.”

    Buiten het feit dat ík het mijn burgerplicht vind om mijn medemens te helpen, is het NIET verlenen van hulp dus WÉL strafbaar.

    Eigenlijk vindt u het tegenovergestelde; mijn hulp moet strafbaar gesteld zijn/worden……
    Goddank voor mij (en allen die hulp in nood aan hun medemens verlenen), prevaleert de Nederlandse wetgeving.

    23 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Buijs1967
   23 dagen geleden

   Dan wil ik u graag wijzen op artikel 11 van de grondwet over lichamelijke integriteit.
   Ik begrijp uw gedrevenheid, en dat is mooi voor jonge mensen die een lang leven voor zich hebben. Maar oude mensen zoals ik groeien naar overlijden toe, en dan is een hartstilstand een mooie manier, en ver te prefereren boven algehele aftakeling.
   Ik denk dat we kunnen concluderen, dat we anders tegen deze problematiek aan kijken.

   23 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    22 dagen geleden

    Buijs1967,

    Ik (of mijn mede-hulpverleners) hoop van harte dat ik nooit ú (of mensen die dezelfde zienswijze hebben als u) hulp hoef te bieden; als dank zou u (of uw gelijkgestemden) mij (of mijn mede-hulpverleners) voor de Rechter dagen omdat ik (of mijn mede-hulpverleners) u (of uw gelijkgestemden) niet eenvoudig dood heb laten gaan.

    Neen úw conclusie is juist: u en ik staan lijnrecht tegenover elkaar.

    22 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Cornelie Meij
   22 dagen geleden

   Ik heb deze topic met interesse gevolgd, omdat ik er ook weinig voor voel een grote tatoeage op mijn borst te laten zetten… Raar dat dit nodig is en dan is het nog afwachten of men hier gehoor aan geeft. Het lijkt de omgekeerde wereld.

   22 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Dagmar27
   22 dagen geleden

   Een reanimatie, een levensreddende handeling uit de categorie ‘kleine kans geneeskunde’,  is het geven van compressies en beademingen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Hoewel een leek-hulpverlener er op het moment van starten, uitvoering en stoppen van een reanimatie er niet bij stil staat heeft men te maken met wat juridische bepalingen. 

   Een leek-hulpverlener is een hulpverlener die géén medisch beroep als arts of verpleegkundige uitoefent, maar een persoon met een Eerste Hulp certificering of diploma.
   De wet maakt hier een duidelijk onderscheid in. 

   Het komt tevens bijzonder vaak voor dat centralisten van de MKA een beller instrueren om een reanimatie op te starten en deze blijven instrueren totdat (professionele) hulpverlening arriveert.
   Op dat moment wordt het protocol onder auspiciën van de betreffende centralist uitgevoerd.

   Reanimatie is het toedienen van hartmassage (compressies) en beademing bij een persoon die niet reageert op aanspreken, aanschudden en geen zelfstandige ademhaling heeft.
   EN DUS OOK NIET KENBAAR KAN MAKEN DAT HIJ/ZIJ NIET GEREANIMEERD WIL WORDEN!!
   Richtlijnen zijn vastgelegd in het protocol van de NRR.
   Een ieder die een reanimatiecursus of een Eerste Hulpverleningscursus volgt of heeft gevolgd wordt onderwezen volgens deze richtlijnen.
   Bij een cursus reanimatie en een eerste hulpverleningscursus wordt ook onderwezen hoe een AED (Automatische Externe Defibrillator) als aanvulling toegepast kan c.q. moet worden.
   Na het behalen van het betreffende examen is de leek-hulpverlener Basic Life Support (BLS+AED) gecertificeerd.
   Het is van belang dat de kennis en kunde up-to-date blijft. Een jaarlijkse herhaling is dan ook zeker gewenst c.q. noodzakelijk.

   Een leek-hulpverlener, die zichzelf op het betreffende moment bekwaam acht, zal volgens het protocol van de NRR ‘moeten’ starten.
   Een leek-hulpverlener dient/hoeft NIET op zoek te gaan naar een niet-reanimatie-verklaring (NRV), maar te starten met de reanimatie.
   Een leek-hulpverlener kan achteraf, wanneer er sprake zou zijn van een NRV, niet verantwoordelijk worden gesteld voor het uitvoeren van het protocol.

   Handelt de leek-hulpverlener niet, terwijl deze het wel kan, dan kan deze strafrechtelijk worden vervolgd volgens artikel 450 Sr.  
   Het is echter nog niet, voor zover terug te vinden is, voorgekomen dat een leek-hulpverlener daadwerkelijk strafrechtelijk is vervolgd in het kader van dit wetsartikel.
   Door het alarmnummer 112 te bellen betekend een omstander al veel.
   Ten aller tijden dient er professionele hulpverlening te worden ingeschakeld.

   Wanneer stoppen met reanimatie
   Een leek-hulpverlener kan en mag stoppen met een reanimatie wanneer sprake is van één van de volgende punten:
   *De leek-hulpverlener is uitgeput en er is niemand in de omgeving om de reanimatie over te nemen;
   *Wanneer iemand anders wel aanwezig is, maar die niet getraind is in het uitvoeren van een reanimatie, kan je deze nog wel instrueren;
   *Wanneer de reanimatie overgenomen kan worden door een leek-hulpverlener zoals een burger, politieambtenaar of brandweerman of vrouw;
   *Er toestemming wordt verleend door de professionele hulpverlening, zoals een ambulanceverpleegkundige of verpleegkundige of arts van een MMT;
   *Het slachtoffer weer zelfstandig begint te ademen.

   Wanneer niet stoppen met een reanimatie
   Een leek-hulpverlener mag niet stoppen met een reanimatie wanneer er sprake is van één van de volgende punten:
   *De leek-hulpverlener heeft geen zin meer;
   *Een (toevallig) voorbijkomende arts of verpleegkundige die geen kennis of informatie bezit over de medische achtergrond van het slachtoffer;
   *Als omstanders, om wat voor (vaak voor hun persoonlijke) reden dan ook, roepen dat reanimatie toch geen zin heeft;
   *Een ambulancechauffeur zegt dat je mag stoppen terwijl er naar het idee van de leek-hulpverlener geen overleg heeft plaatsgevonden met de ambulanceverpleegkundige;
   *Een brandweerman- of vrouw of een politieambtenaar aangeeft dat je wel kan stoppen zonder dat de reanimatie wordt overgenomen.

   Niet Reanimatie Verklaring/Penning
   Wanneer men als leek-hulpverlener een Niet Reanimatie Penning vindt gedurende de reanimatie, is men juridisch NIET verplicht om te stoppen.
   Daar bij een reanimatie ‘buiten het ziekenhuis’ een NRV nog niet door de gerechtelijke macht als zodanig is erkend als wettig middel.
   Zelfs als het slachtoffer op zijn of haar borst laat weten door middel van een tatoeage dat ze het liever niet hebben dat ze worden gereanimeerd.
   Men mag als leek-hulpverlener in ieder geval geen tijd kwijt raken om op zoek te gaan naar een NRV. Mocht een familielid of begeleider voor aanvang van de reanimatie wijzen op de betreffende penning, hoeft men volgens specifieke richtlijnen van de NRR geen reanimatie te starten. 
   Dit is alleen van toepassing op het starten van een reanimatie en niet wanneer tijdens de uitvoering een NRV word aangetroffen. 
   De leek-hulpverlener is NIET strafbaar als je tijdens een reanimatie de penning aantreft en doorgaat of stopt.

   Sommige mensen (ook medici), waaronder Dr. Kompanje van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is van mening dat ook leek-hulpverleners moeten stoppen wanneer bij reanimatie een NRV (Niet Reanimatie Verklaring) wordt aangetroffen.
   Naar zijn mening is het een schending van artikel 11 van de Nederlandse Grondwet (gelijk de voorgaande reactie van topicstarter). 
   Naar zijn beleving zou er dan sprake zijn van lichamelijke mishandeling.
   Tot op heden is hier nog geen jurisprudentie over.
   Dr. Kompanje pleit voor een proefproces voor zowel de strafrechter als de civiele rechter.
   Persoonlijlk zie ik dit echter niet gebeuren, daar rechters in Nederland zich niet mogen meten aan de Nederlandse Grondwet.
   De grondwet is er namelijk voor om de burgers te beschermen tegen de overheid.
   Het mag worden aangehaald als argument, maar niet als doorslaggevend artikel worden gebruikt.
   Op grond van artikel 300 lid 1 of lid 2 sr zou er sprake kunnen zijn van mishandeling en zou er in theorie een veroordeling kunnen plaatsvinden.
   De verdediging zal zich dan vrijwel zeker beroepen dat, op basis van artikel 450 sr, de hulpverlener strafbaar zou zijn wegens het niet handelen.
   Dus een gerechtelijk grijs gebied.

   22 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   21 dagen geleden

   We kunnen natuurlijk hele epistels verzinnen over reanimatie maar ieder mens heeft het recht op zelfbeschikking . Ingaan tegen de wens van de dierbaren en betrokken is zo wie zo al fout . Het is natuurlijk ook belachelijk om een grote tatoo op je borstkas te laten zetten . Wijsheid uit boekjes e.d is ook niet normaal . In de meeste gevallen is er een dierbare bij die weet van de hoed en de rand wat het slachtoffer wil en laten we ons er daar gewoon aan houden .

   21 dagen geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    21 dagen geleden

    Gerard67,
    Wilt u dan even aangeven hoe een leek (-hulpverlener) dan moet weten dat een persoon zonder hartslag en ademhaling NIET geranimeerd wil worden?
    Een persoon zonder hartslag en ademhaling kán niet praten, kán niet bewegen etc.
    Geen hulp verlenen is strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht (art.255 resp.450).

    Of bent u een voorstander van een maatschappij bestaande uit de filosofie “ieder voor zich en God voor ons allen”? Om vervolgens mensen als “egoïst” te (kunnen) betitelen.

    Ik vind het prima als mensen persoonlijk niet gereanimeerd willen worden maar als ik dit niet weet danwel kán weten, vervul ik mijn burgerplicht en verleen hulp c.q. zonodig reanimeer ik.

    En die kl*telui die mij (en het slachtoffer) dan filmen (t.b.v. hun likes op facebook) zijn eerste asociaal en komen later aan de beurt: hulp gaat nl. vóór.

    21 dagen geleden

    Geef een reactie

  • Cornelie Meij
   21 dagen geleden

   Mevrouw Dagmar, ik wens u wat minder daadkracht en wat meer mededogen toe met uw medemens.
   Uw burgerplicht roept u toch niet om ouderen het verpleeghuis in te helpen? Laat de natuur toch gewoon zijn gang gaan!
   Bovendien, u hoéft niet weg te kijken. U kunt compassie tonen en dat is op zo’n moment al heel veel.

   21 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   21 dagen geleden

   Dagmar
   Om op je vraag te antwoorden niemand weet van tevoren of je wel of niet gereanimeerd wil worden mits dat je een codicil aanwezig is of dierbaren die dit wel weten . Maar sommige mensen willen helemaal niet gereanimeerd worden , in feite houd je dus iemand in leven . Ik denk dat dit anders ligt voor jongeren ipv ouderen . Ouderen hebben een heel leven achter de rug b.v iemand van over de 70 die denk had mij maar rustig laten gaan ieder leven heeft nu eenmaal een begin en eind dat is de natuur . Een moeilijk probleem dat snap ik , iedereen zit ermee in z’n maag .

   21 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Gerard67
   21 dagen geleden

   Buitendat als je iemand reanimeerd de persoon als een soort kasplantje voor de rest van het leven door moet , afhankelijk van dag en nacht zorg , dat wil geen mens toch ikzelf tenminste niet

   21 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Dagmar27
   21 dagen geleden

   Cornelie Meij: het zou ú eren compassie te hebben voor de vele leek-hulpverleners die in geval van nood hun burgerplicht (en dát is meer dan alleen reanimatie) doen i.p.v. wegkijk of -lopen of -rijden óf een filmpje voor hun likes maken.
   Gerard67: men is simpelweg strafbaar als men geen hulp (en dát is meer dan alleen reanimatie) verleent.
   Gerard67: niet iedereen komt, Goddank, als een kastplantje uit een reanimatie.

   Uit Nederlandse onderzoeken komt naar voren:
   *met 90% van de slachtoffers die een reanimatie overleven gaat het na de reanimatie goed
   *in de eerste maanden na een reanimatie komen geheugenproblemen, concentratieverlies en moeite met plannen regelmatig voor
   *1 jaar na de hartstilstand heeft ongeveer de helft nog last van vermoeidheidsklachten en ongeveer 30% heeft emotionele problemen
   *veel mensen kunnen na verloop van tijd hun werk weer hervatten: 1 jaar later is ruim 70% weer aan het werk, waarvan een deel wel minder uren werkt

   In 49 procent van de gevallen wordt gebruik gemaakt van de AED.
   Gebruik van de AED vergroot niet alleen de overlevingskans, maar kan ook blijvende schade voorkomen.
   Na geslaagde reanimaties herstelt 90% volledig.
   (Bron: Hartstichting en HartslagNu)

   Voor allen die een leek-hulpverlener op voorhand veroordelen: veel leek-hulpverleners hebben en wílllen geen strafblad, dan zijn velen nl. meteen brodeloos bij een veroordeling o.b.v. artikel 255 resp.450 Wetboek van Strafrecht én handelen zonder aanziens des persoons (=zonder iemand voor te trekken; zonder er rekening mee te houden om wie het gaat).

   Dat ú geen (reanimatie)hulp wilt van een leek-hulpverlener is uw zaak en dan heeft ú ervoor te zorgen dat dit ten allen tijde bij iedereen bekend is.
   Maar stop in vredesnaam met het veroordelen van leek-hulpverleners (die veel meer doen dan reanimatie).

   Goddank zijn veel mensen die door leek-hulpverleners in eerste aanleg zijn geholpen wél blij met de geboden hulp die varieert van 112 bellen tot en met reanimatie!

   21 dagen geleden

   Geef een reactie

  • Cornelie Meij
   20 dagen geleden

   Volgens mij heb ik u op geen enkele wijze veroordeeld. Als u dat zo voelt dan betreur ik dat. Ik heb alleen een andere kijk op reanimatie van ouderen.
   U bent èrg goed in het opzoeken van informatie e.d. , misschien kunt u ook zo’ n lijstje opzoeken over de resultaten van reanimatie bij mensen boven de 75 jaar met onderliggende gezondheidsproblemen?

   20 dagen geleden

   Geef een reactie