RegisterenInloggen
Jack de Crom
Jack de Crom
12 dagen geleden

Vereniging Pensioenverlies

12 dagen geleden

In september 2019 is er door het programma RADAR in het onderstaande artikel aandacht besteed aan de “Vereniging Pensioenverlies”, gevestigd aan de Oosthavenkade 39B, 3134 NW Vlaardingen.

https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/rechtszaak-tegen-staat-om-dichten-pensioengat/

Ik heb me in april 2020 als lid van die vereniging aangemeld en het gevraagde lidmaatschapsgeld ad € 25 over gemaakt. Aangezien ik in augustus vorig jaar het laatste bericht heb ontvangen, waarin melding werd gemaakt van 5000 leden, was ik benieuwd naar de huidige stand van zaken.
De website bleek echter niet meer bereikbaar en ook op een mailtje dat ik heb gericht aan de voorzitter (Drs. Rob de Jonge) kreeg ik geen enkele reactie.

Uit informatie bij de KvK bleek dat de club inmiddels kennelijk is uitgeschreven.
Wellicht dat jullie meer van dit soort berichten hebben ontvangen en is het misschien de moeite om daar eens aandacht aan te besteden.
Ik vraag me nl. af waar dan het betaalde lidmaatschapsgeld, toch een bedrag van minimaal € 125.000,–, dan is gebleven. Daarvan werd immers aangegeven dat dit gebruikt zou worden voor het voeren van rechtszaken.

Ik verneem graag jullie reactie.

  • Adrianus Antonius
   8 dagen geleden

   Het antwoord hierop is op internet te vinden: De vereniging Pensioenverlies is per 21 december 2020 opgeheven en heeft een negatief saldo.

   Zie verder de tekst hieronder die op internet is geplaatst.
   Vereniging Pensioenverlies is gestopt
   Vlaardingen, 21 december 2020
   Aan alle leden van de Vereniging Pensioenverlies.
   We hebben vorig jaar de Vereniging Pensioenverlies opgericht met als doel de Nederlandse Overheid te dwingen om de bedragen die in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw aan het ABP pensioenfonds zijn onthouden, alsnog aan de Stichting Pensioenfonds ABP te betalen. Dat initiatief was getriggerd doordat ABP pensioenen al jaren niet meer werden geïndexeerd en een korting op de pensioenen voor de deur stond. Met de aan het ABP onthouden bedragen zouden deze maatregelen achterwege kunnen blijven.
   Juridische mogelijkheden
   Bij de start hebben we een Quick Scan gemaakt van de mogelijkheden en die leken positief. Uit nader onderzoek door deskundigen zou moeten blijken wat er precies is gebeurd en welke mogelijkheden er zijn om het gestelde doel te bereiken. In opdracht van Pensioenverlies heeft het Amsterdamse advocatenkantoor Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, een kantoor dat vaker procedures voert tegen de Nederlandse Overheid, onderzoek gedaan naar de gang van zaken bij het ABP destijds en geadviseerd over mogelijke acties tegen de Nederlandse Overheid. Onlangs heeft dit kantoor haar advies uitgebracht. We hebben dit advies uitgebreid intern en met de opstellers van het advies besproken. Ten behoeve van de informatie aan onze leden heeft de behandelend advocaat van het advies een korte samenvatting gemaakt die onderaan deze nieuwsbrief is opgenomen.
   Helaas hebben we moeten vaststellen dat de kansen om de Nederlandse Overheid via de rechter te dwingen het geld terug te betalen te gering zijn. De jaren die zijn verstreken spelen daarbij een belangrijke rol omdat bewijs vergaren na zo lange tijd ondoenlijk is. Als bewijs niet kan worden geleverd komt de verjaringstermijn in beeld. Hoewel de verjaringstermijn is verstreken kan de overheid daar niet altijd een beroep op doen. Dat geldt met name als het beroep op verjaring in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid. De advocaten achten deze mogelijkheid om in ons geval een beroep op verjaring te pareren, niet realistisch.
   Overige opties
   Als juridische actie is uitgesloten hebben we ons beraden op buitengerechtelijke actie. Dat zou o.a. kunnen door de media en de politiek te benaderen. Dat is een langdurig traject zonder uitzicht op resultaat. Bovendien zijn de daarmee gemoeide kosten niet gering. Kosten die niet kunnen worden betaald uit de door de leden betaalde eenmalige inleg. Temeer niet omdat het aantal mensen dat zich als lid heeft aangemeld gering is. Bij een totaal aantal van 2,8 miljoen belanghebbenden hebben zich omstreeks 5.000 personen als lid aangemeld. Een teleurstellende support van slechts een kleine groep belanghebbenden voor een doel waarmee 2,8 miljoen mensen voordeel bij zouden kunnen hebben.
   Wat ook niet heeft meegewerkt aan het verwezenlijken van onze doelstelling is het uitblijven van steun van de zijde van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP. Van de partij die de belangen van mensen die bij het ABP sparen of gespaard hebben voor hun pensioen, hadden wij anders verwacht. Ondanks uitdrukkelijke en herhaalde verzoeken van onze kant heeft het bestuur van het ABP zich niet eens bereid getoond tot overleg met ons!
   Het vervolg
   De kas van Pensioenverlies heeft nu een negatief saldo zodat (grote) uitgaven onmogelijk zijn. Een nieuwe bijdrage aan de leden vragen is naar ons oordeel, gelet op de geringe kansen op succes, niet opportuun. Dat betekent dat wij hebben besloten de vereniging Pensioenverlies op te heffen en Pensioen B.V. te liquideren. Behoudens tegenbericht gaan we ervan uit dat de leden onder deze omstandigheden geen bezwaar hebben tegen opheffing van de Vereniging Pensioenverlies.
   Wij danken de leden die ons hebben voorzien van interessante informatie en documentatie en ons met raad en daad hebben bijgestaan. Dat heeft ons geholpen om door te zetten en tot het uiterste te gaan.
   Wij beschikken over persoonsgegevens van de leden. Ter bescherming van de privacy van onze leden zullen wij de databestanden, nadat iedereen is geïnformeerd en de gelegenheid heeft gehad tot het stellen van vragen, vernietigen. De website zal op 31 december 2020 worden gesloten dus tot die datum kunt u met eventuele vragen bij ons terecht.
   Naast onze Vereniging zijn er talloze initiatieven die zich bezighouden met de pensioenproblematiek van vandaag. Wij attenderen u graag op de Stichting Pensioenbehoud (www.stichtingpensioenbehoud.nl) Zij komen op voor de belangen van pensioengerechtigden die mogelijk worden geconfronteerd met kortingen.
   Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten en wensen degenen die zich aansluiten bij de Stichting Pensioenbehoud, meer succes dan onze vereniging.
   Allen ondanks alles prettige feestdagen en wij wensen u en uw geliefden een gezond en gelukkig 2021 zonder Corona beperkingen en andere narigheid!
   René Timmermans
   Directeur Pensioenverlies B.V.
   Rob de Jonge
   Voorzitter Vereniging Pensioenverlies
   Ed Goossens
   Secretaris

   Hieronder volgt een beknopte samenvatting van het advies.

   Door Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers is advies uitgebracht over de mogelijkheden die Vereniging Pensioenverlies heeft om de Nederlandse Staat aansprakelijk te stellen voor de schade die ABP verzekerden hebben geleden als gevolg van de premieverlagingen in de jaren 1980 en 1990.
   Het advies omvat een beknopt overzicht van het recente publieke debat over de zogenoemde uitnamewetten en werkt deze wetten vervolgens uit. Vervolgens wordt ingegaan op de voorwaarden om de Staat aansprakelijk te houden voor schade. Daarbij wordt belicht in hoeverre de uitnamewetten een inbreuk vormen op het eigendomsrecht van ABP verzekerden, c.q. of zij discriminatoir zijn. Daarnaast belicht het advies het verjaringsvraagstuk, hetgeen relevant is omdat de feiten al lang geleden zijn. Tenslotte worden de vereisten uiteengezet waar Vereniging Pensioenverlies aan moet voldoen om namens ABP verzekerden te kunnen optreden. Het advies wordt besloten met een conclusie en een beknopt vermelding van mogelijkheden die de Vereniging ter beschikking staan om buiten rechte op te komen voor ABP verzekerden.
   Uit het advies komt naar voren dat nader rekenkundig onderzoek noodzakelijk zou zijn om de totstandkoming evenals de effecten van de zogenoemde uitnamewetten met voldoende precisie te kunnen beoordelen. Over het algeheel gezien komen wij op basis van het verrichte onderzoek echter tot de conclusie dat de kans om de Nederlandse Staat met succes in gerechtelijke procedure te dagen klein is. Deze conclusie is in belangrijke mate gegrond op het feit dat de premieverlagingen zijn doorgevoerd op basis van wetgeving, dat de gevolgen voor ieder individuele verzekerde beperkt lijken te zijn en dat de feiten bovendien zeer lang geleden zijn.
   Einde samenvatting!

   8 dagen geleden

   Geef een reactie