Registeren Inloggen

Pensioenverlagingen uitgesteld, maar voor hoelang?

Pensioenfondsen staan er niet goed voor. Minister Koolmees van Sociale Zaken geeft de fondsen dit jaar voor de tweede keer uitstel voor korten. Hoge pensioenkortingen zijn dus voorlopig van de baan. Maar in 2022 kan er alsnog 10 procent gekort worden. Koolmees komt met een ander plan, hij wil regels uit het nieuwe pensioenstelsel alvast naar voren halen.

Lage dekkingsgraad

Het zwaard van Damocles hangt boven het hoofd van gepensioneerden: gaan de pensioenen omlaag of niet? Door de lage rentestand, de vergrijzing en economische situatie, staan pensioenfondsen er niet goed voor. De dekkingsgraad is te laag om aan alle verplichtingen te voldoen. Met de pensioenregels die we nu hebben, dreigen hoge kortingen. Maar minister Koolmees van het Ministerie van Sociale Zaken, wil kortingen voorkomen. De oplossing: de pensioenfondsen krijgen dit jaar uitstel en de regels die in het nieuwe pensioenstelsel gelden, haalt Koolmees naar voren.

Mogelijk nog steeds gekort

De maatregelen van Koolmees zijn goed nieuws voor veel gepensioneerden. Maar zijn de kortingen dan van de baan? Waarschijnlijk niet. Voor pensioenfondsen die onder de dekkingsraad van 90 procent uitkomen, geldt nog steeds een kleine korting van 0,2 procent voor 2021. Naar schatting heeft dit gevolgen voor 7,4 miljoen deelnemers van 10 fondsen. Voor het jaar 2022 hangt een veel grotere korting boven hoofd, namelijk eentje van 10 procent die 10 miljoen deelnemers raakt. Hoe de financiële positie van de pensioenfondsen er dan voorstaat, is koffiedik kijken. Maar Koolmees stelt voor om de rekenregels te versoepelen.

Nieuwe regels alvast toepassen

Het nieuwe pensioenstelsel moet in 2026 ingaan. In de tussentijd, gelden voor pensioenfondsen nog de ‘oude’ afspraken. Maar Koolmees wil werken met een transitieperiode. Een overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. In deze periode geldt dan de regel: als pensioenen volgens de toekomstige regels niet verlaagd hoeven te worden, hoeft dat nu ook niet. Dat zou betekenen dat de dekkingsraad van pensioenfondsen minimaal 95 procent moet zijn. Ze hebben dan voor iedere euro die ze uitkeren en die ze in de toekomst moeten uitkeren, 95 cent in kas. Deze maatregel voorkomt waarschijnlijk niet alle kortingen die gepensioneerden in 2022 boven het hoofd hangt. Maar het is een hele verbetering in vergelijking met de regels waar ze nu mee moeten rekenen. Een wetsvoorstel voor deze overgangsperiode dient Koolmees volgend jaar in.

Pensioenen worden onzekerder

Rekenen met een dekkingsgraad onder de 100 procent, dat klinkt misschien vreemd. Dit betekent dat de pensioenuitkeringen in de toekomst onzekerder worden. Volgens de regels van het nieuwe pensioencontract is de hoogte van de pensioenuitkering geen garantie meer, maar afhankelijk van de beleggingsresultaten. Nu houden gepensioneerden en werknemers zich nog vast aan een pensioenbelofte, maar in de toekomst zullen de pensioenen gevoeliger zijn voor de schommelingen van de economie. Als het goed gaat met de economie, krijgen gepensioneerden er iets bij, maar als het slecht gaat, wordt er sneller gekort.

Stijgende premies

De pensioenonderhandelaars wegen in het huidige pensioendebat steeds de belangen van de ouderen af tegen de jongeren. Voor ouderen dreigen fikse kortingen en voor jongeren grote premieverhogingen. Als de pensioenpremie flink stijgt, kan dit ook nadelige gevolgen hebben voor de economie nu we middenin de coroncacrisis zitten. Mogelijke premiestijgingen voor werknemers liggen hoe dan ook op tafel. Aan het eind van dit jaar zal blijken of die doorgaan. Momenteel wordt er onderhandeld over wat de minimale premie moet zijn.

Bron: NRC, Telegraaf

Geef een reactie

Reacties (14)

  Laat ik beginnen met te stellen dat iedereen buiten de fondsen met zijn jatten van ons pensioen af te blijven, DNB Klaas Knot de rekenrente van 0.3% naar 2% brengt en er is geen vuiltje meer aan de lucht.
  Elke 1% geeft een verhoging van 12% dekkingsgraad en met 2% rekenrente 24% dekkingsgraad dan zijn zo`n beetje alle pensioenfondsen uit de problemen en kan geïndexeerd worden.
  De overheid moet eens ophouden met de tweedeling in de maatschappij van ouderen tegen jongeren elke keer weer te verdiepen, er is geld genoeg, er is geld teveel, alleen Sinterklaas (lees Rutte) en de EU minnende partijen in Nederland vinden het niet genoeg en willen nog veel meer geld naar de EU overdragen.
  Mensen we worden ronduit van ons achtergestelde loon beroven, reken af in maart met die bende.

   Juist
   Helemaal mee eens

  Het vermogen van het ABP is in vijf jaar tijd met 114 miljard gestegen. Of te wel ruim 32%.
  Omdat het zo slecht gaat met mijn pensioenfonds het ABP, is de pensioenpremie in dezelfde periode met 4,2% gestegen. In 2020 is de premie met 2% gestegen naar 24,9%. Het ABP heeft aangekondigd om ook in 2021 de premie fors te verhogen. Doordat de premies fors zijn gestegen ontvangt het ABP extra inkomsten. Dit is zichtbaar in het verschil tussen premie-inkomsten en uitgekeerde pensioenen. In vijf jaar tijd is dit van bijna 2,4 miljard te weinig afgenomen tot ongeveer 0,5 miljard te weinig. Op een vermogen van 465 miljard euro is dit toch verwaarloosbaar te noemen.
  Het wordt helemaal ‘peanuts’ als je kijkt naar het rendement van de afgelopen jaren. Opvallend is dat er nagenoeg geen verschil is tussen het korte 3-jarig rendement en het 15-jarig rendement. Het rendement schommelt rond de 7%. Als je inzoomt op bovenstaande getallen, dan ziet een snelle rekenaar dat als het ABP een langjarig gemiddeld rendement van 1% (4,6 miljard) op jaarbasis zou behalen, het verschil tussen premie-inkomsten en pensioenuitkeringen ruim wordt gecompenseerd en het vermogen niet afneemt.
  Ondanks de jarenlange mooie cijfers staat mijn pensioenfonds er volgens De Nederlandse Bank (Klaas Knot) en leugenaar Koolmees slecht voor. De dekkingsgraad blijft verder dalen. Het fantastische rendement van ruim 16% in 2019, of te wel 66 miljard euro, verdwijnt door de spelregels die het kabinet en Nederlandse bank opleggen, als sneeuw voor de zon. Voor de beeldvorming: 66 miljard euro is ongeveer het equivalent van 6 jaar pensioenuitkeringen.
  Het gevolg laat zich raden. Doordat pensioenfondsen met een belabberd rendement van 0,3% moeten rekenen is de ‘fictieve’ dekkingsgraad te laag en moet het ABP actie ondernemen. Dit doet zij door de premie te verhogen en daarnaast is er de wens om het ambitieniveau te verlagen. Het gevolg is dat de actieve deelnemer steeds meer premie betaalt, minder pensioen opbouwt en de gepensioneerden kunnen fluiten naar een (met terugwerkende kracht) geïndexeerd pensioen.
  Wat ik niet begrijp is dat het ABP-bestuur berust in deze situatie. Zouden zij niet op moeten komen voor alle ABP-deelnemers waarvan zij het pensioen beheren? Het ABP doet het sinds jaar en dag fantastisch maar zij laten zich ringeloren door Haagse beleidsmakers. DNB en Koolmees. Het wordt in mijn ogen dan ook tijd dat zij ferm afstand gaan nemen van dit beleid.
  Daarnaast kunnen u en ik uiteraard ook wat doen. De verkiezingen komen eraan. Veel gepensioneerden hebben geen internet of FB. Het aantal mensen dat een pensioen heeft opgebouwd bij het ABP is ongeveer 3 miljoen. Dit is ongeveer 23% van het aantal kiesgerechtigden in Nederland. Met werkenden erbij komen we makkelijk aan de 10 miljoen deelnemers. De meeste werkenden hebben geen enkel idee wat ze boven het hoofd hangt. Ze komen daar pas achter wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en dan is het te laat. Ons pensioen en de pensioenpremie die mensen hiervoor betalen zijn van groot belang voor onze en uiteraard ook de uwe (toekomstige) koopkracht. Wordt het geen tijd dat wij ons óók niet meer laten ringeloren door Haagse beleidmakers. Doe er wat aan Meldpunt, u wordt gigantisch belazerd met het verhaaltje van Koolmees. Ik ga ervan uit dat u ook gewoon kunt rekenen en hiermee gewoon aan de slag kunt.

  Het is te gek voor woorden. In 2007 wordt een andere manier van berekenen ingevoerd, waarvan men in de onderliggende stukken (Netspar, DNB, notitie staatssecretaris van SZW in 2004) concludeert dat het fout zal gaan als de rente lager wordt. Omdat men ook constateert dat de premies dan volatiel worden, wordt dat aspect ten behoeve van de werkgevers in de wet wel geregeld. Vervolgens is dus de pensioencrisis ingebouwd in het systeem met de verschillen tussen premierekenrente en rente voor de verplichtingen. Men weet dat indexatie niet meer haalbaar is. De stukken liggen er. Pensioendeelnemers worden niet ingelicht over deze consequenties, de Tweede Kamer accepteert als makke schapen deze wetgeving. Alles komt uit, de feiten doen zich voor met de gemanipuleerde rente, maar toegeven dat dit fout was. Ho maar. Sterker een nieuw stelsel heeft hetzelfde effect: gepensioneerden worden nooit meer geïndexeerd, hebben alleen een loterij met alleen maar negatieve uitkomsten. Er komt zelfs de brutaliteit om de oude foute regels nog even zes jaar door te laten duren, om nog een substantieel deel weg te halen bij de pensioendeelnemers. Zie de brief van Koolmees van dinsdagavond 28 september 2020. Toch nog even deze kortingen “meenemen.” Voor degenen deze agenda zien is het schokkend. Maar het gaat gewoon door, want het “gewone volk” heeft het toch niet door. Die beloven we wat (“zicht op indexatie”) waarvan ze nu al weten dat dit nooit gaat gebeuren. Die maken we wijs dat ze met obligatiebeleggingen “beschermd” worden. En als het zo ver is vertellen we dat het “corona”is. Een show “Mindf*ck” op nationaal niveau met “eerbiedwaardige” ministers, toezichthouder en vakbeweging. Je zou haast zeggen misbruik maken van het geloof in autoriteiten. En zet me niet weg als fantast of leugenaar, want je weet dat het klopt. Want mensen dan op de persoon aanpakken is het geijkte middel. Safe “risicohouding.” Het is te gek voor woorden, zei ik al. Het is misselijk makend dat overheid en sociale partners verworden tot een boekhoudkundige, platte financiële bestuurders van de BV Nederland, alleen zorgen voor de “haves” in de BV Nederland en dat moraal, rechtvaardigheid, geweten, solidariteit, medemenselijkheid, beschaving richting minderbedeelden (de mensen met pech) geen enkele rol meer spelen in de beslissingen. Eigenlijk alle waarden die ons tot een volk zouden maken. Het is vooral ieder voor zich en wie (?) voor ons allen en het “financiële” recht van de sterkste. De machthebbers menen in hun hoogmoed ook nog dat zij vanwege hun “verdiensten” recht hebben op het grootste deel van de koek en dat zij tot de winnaars behoren en dat ze dat zelf gedaan hebben. En dan verbaasd zijn dat de mensen, op wie neergekeken wordt als verliezers, die dat vooral in de ogen van de winnaars aan hun eigen verantwoordelijkheid te danken hebben, zich in hun onmacht, onzekerheid en vernedering wenden tot populistische partijen. Eigenlijk zeg je tegen al die mensen die bij de politie werken of gewerkt hebben, metaalarbeider zijn of waren, in de zorg werken of gewerkt hebben of leraar zijn en waren etc. en niet zich als geldwolven gedragen maar andere waarden in het leven ook belangrijk vinden: “had je maar niet bij de overheid moeten gaan werken, had je maar niet zo stom moeten zijn om een simpel leraarsbaantje te nemen, had je maar niet bij de politie moeten gaan en genoegen moeten nemen met een laag betaald baantje. Had je maar moeten doen als wij. Je geeft die mensen niet alleen een steeds slechter pensioen maar mentaal een grote trap na. Bedankt FNV!! Dit moest er even uit.

  Het is waar dat het Europese monetaire beleid nadelig is voor onze pensioenen, door de gemanipuleerde lage marktrente.
  Maar er bestaat geen enkele Europese wet- of regelgeving, die Nederland oplegt om die lage rente toe te passen, om de verplichtingen van onze pensioenfondsen te berekenen.
  Sterker nog, de Europese regels staan toe dat er met rendement op activa gerekend wordt.
  Ook juridisch bied Europese regelgeving bescherming tegen dreigende onteigening, als straks de transitie niet gebeurd op basis van ingelegde premie en behaald rendement, iets waarvan minister Koolmees ten onrechte beweert dat dit technisch onmogelijk is !!

  Heb me een beetje verbaasd over een bericht wat ik gekregen heb over de aanpassingen die mijn pensioenfonds wil gaan doen nadat ze het hebben laten bestaan dat het nieuwe pensioenakkoord doorgang heeft gevonden. Ook met hun goedvinden. Ze proberen nu nog wat kooltjes uit het vuur te halen door ‘mee’ te denken met Koolmees. Ik heb naar mijn pensioenfonds de volgende mail gestuurd waarin ik aangeef wat ik vind van een pensioenfonds en mijn pensioenfonds in het bijzonder: “Naar aanleiding van de gemailde documenten van de KG die ik bekeken heb op inhoud wil ik mij distantiëren van deze inhoud en wel om de volgende reden. Ik snap niet dat u allen, de pensioenfondsen en belangen organisaties, nadat er een desastreus besluit genomen is om het oude pensioenstelsel in te ruilen voor een pensioenakkoord waarvan gesproken wordt over een casino pensioen. Het is mij, en velen met mij, niet duidelijk dat jullie het allemaal hebben laten gebeuren dat dit oude stelsel ingeruild is voor dat nieuwe als je daarna probeert om nog mee te denken om nog wat kooltjes uit het vuur te halen zakt mijn broek letterlijk af.
  Waarom hebben jullie geen stelling genomen tegen deze excersisie die vanuit de tweede kamer en de heer Koolmees en de DNB in de vorm van de heer Knot opgesteld zijn met de velen onzekerheden die dit nieuwe stelsel met zich meebrengt. Mede gezien van de laatste 12 jaar waarin al geen indexatie heeft plaatsgevonden en door dit nieuwe akkoord daar nog eens 6 jaar bij komen. Impliceert dat de gepensioneerden er in totaal 30% koopkracht op gaan inleveren.
  Als dat nu kwam dat er geen geld is om dit te financiëren dan was dit nog te billijken maar het blijkt dat er al een pot geld is die inmiddels zo groot is, 1800 miljard, dat de pensioenleeftijd naar 65 kan en dat er met gemak kan worden geïndexeerd. Wij vragen ons af waarom dat niet gebeurt?? Natuurlijk legt het uw pensioenfonds geen windeieren maar dit kan nooit de doelstelling zijn van een pensioenfonds. U bent er slechts om het ingebrachte geld te beheren, zorgen dat er rendement wordt behaald en dan het geld vanuit die ‘pot’ te verdelen aan de leden van de bij u aangesloten pensioenfonds. Mijn vraag is dus waarom doet u dit niet. U voldoet aan de normen die ik noem en u gaf vorig jaar aan dat u 9,1% rendement hebt gehaald. Proficiat, maar u leden zien daar niets van terug al meer dan lange jaren en voor de toekomst ziet het er ook niet rooskleurig uit.
  U zult natuurlijk gaan vertellen dat u dit niet mag laten gebeuren omdat dit voorgeschreven wordt door de DNB, maar deze organisatie gaat niet over dit spel. Zij zijn slechts de toezichthouder om te bezien dat er geen onvolkomenheden plaatsvinden maar zij hebben zich in een positie gepositioneerd dat zijn doen alsof zij bepalen wat er met het pensioengeld moet gebeuren. FOUT!!, zij hebben niets te vertellen over ons uitgesteld loon, want dat is pensioengeld.
  Kortom, zijn er nu velen die zich niet herkennen wat er door pensioenfondsen gebeurt en hebben de fondsen aangeklaagd om meerdere redenen en er ligt een aanklacht in Amsterdam die geldt voor meerdere fondsen w.o. uw stichting.
  Verder bevreemd het mij dat u, KG, een samenwerking hebt met stichting pensioenbehoud die juist met verschillende organisatie de Nederlandse staat aanklaagt omdat, volgens de aanklacht, de pensioenfondsen ‘valsheid in geschrifte’ doen.
  Ook wil ik u onderstaand geschrift laten lezen waarvan ik wil aangeven dat ik dit onderschrijf. Het is een schrijven van een redacteur van de nieuwsbrief ‘Stichting Pensioenbehoud’ waarin hij aangeeft waar de pensioenen gehoor aan zouden moeten geven.
  De belangrijkste onwaarheid gaat over de “garantie’’ van onze pensioenen. In de vorige Pensioen- en Spaarfondsen Wet (PSW) geldig tot 1 januari 2007 werden de aanspraken en rechten helemaal niet “gegarandeerd”, maar konden zelfs worden verlaagd. Dat stond echter niet met zoveel woorden omschreven zoals nu wel het geval is met de Pensioenwet (PW). Dat is essentieel omdat de valselijk beweerde “garantie” het argument was om onterecht vanaf 2007 de risicovrije rente te gaan gebruiken voor de berekening van de verplichtingen. Dat schreef de van de politiek afhankelijke DNB voor. Want dat is sindsdien de oorzaak van de huidige achteruitgang van ons pensioenstelsel zonder indexaties en met kortingen.
  In de Nota van staatssecretaris De Grave aan de Tweede Kamer (17-09-1996) wordt vermeld “is de nakoming t.a.v. pensioentoezegging en de indexaties gegarandeerd.” De staatssecretaris van Financiën Vermeend schrijft in een brief aan de Eerste Kamer (29-10- 1999) “De werknemer heeft de garantie van een op een eindloon- of een middelloonstelsel gebaseerde pensioenuitkering.” En ook wordt vermeld “de aan de werknemer gegarandeerde uitkering.”
  Maar de praktijk in die tijd was dat fondsen soms wél moesten korten zoals het pensioenfonds van Bruynzeel. Ook politieke partijen als D66 spraken in kamerstukken (02-05-2006) over “gegarandeerde nominale verplichtingen” evenals het CDA met “een uitkering van een bepaalde hoogte op de pensioendatum (uitkeringsovereenkomst) aan de deelnemer wordt gegarandeerd”. (27-07-2006). De hoofdeconoom van ABN Amro wordt in een Nota aan de Tweede Kamer (05-09-2017) geciteerd “Formeel hebben pensioenfondsen weliswaar een nominale uitkeringsdoelstelling oftewel een gegarandeerd pensioen.” In de Hoofdlijnennotitie schrijft minister Koolmees ((22-06-2006) zelfs over “een gegarandeerde opbouw van aanspraken tegen de risicovrije rente” Onware communicatie Kortom, de onwaarheid van ‘gegarandeerd’ is bewust in de wereld gebracht en in stand gehouden om de politieke afbraak met de risicovrije rente te kunnen invoeren op grond van onterecht gestelde onbetaalbaarheid. Ook de bewering dat er geld van jongeren naar ouderen is gegaan is onwaar. Het is volgens internationaal adviesbureau Mercer enkele jaren geleden juist andersom: circa 100 miljard euro aan pensioenvermogen is verschoven van ouderen naar jongeren. Ook de onwaarheid dat ouderen de pensioen pot zouden leegeten is door de politiek in de wereld gebracht. Dat zou kunnen gelden voor de AOW als omslagstelsel, maar geldt echter niet voor de bedrijfspensioenen waar een ieder zijn eigen opbouw financiert. De pensioenpot is niet voor mensen die nog niet hebben bijgedragen of nog moeten worden geboren.
  Het pensioenvermogen is voor de deelnemers en gepensioneerden, en levert genoeg geld op voor de uitkeringen. Het meest stuitende van deze onwaarheden is echter dat die in strijd zijn met de EU pensioenwetgeving van IORP 1 en 2 zoals de rekenrente voor de verplichtingen. Daarin is voorgeschreven dat een rekenrente gebaseerd op de rendementen van activa moet worden gebruikt. Toen de risicovrije rekenrente in 2007 nog 4% was merkten we dat niet. Maar sindsdien gedaald tot bijna nul procent. Gelukkig loop er een procedure tegen de Staat hierover en is er een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen Nederland wegens het niet goed toepassen van de wet. Ook zijn er strafklachten ingediend bij het Openbaar Ministerie tegen de pensioenfondsen ABP, PME, Stichting KPN Pensioenfonds en Pensioenfonds Philips op basis van valsheid in geschrifte wegens foutief toepassen van de wet.
  Ik mag hopen dat u zich rekenschap neemt van deze inhoud en verder wil ik aangeven dat ik het niet eens ben met overheveling van mijn pensioengeld naar derden, danwel verzekeraars.. Ik heb afspraken gemaakt met een beheerder en wens niet met andere zonder dat met mij wordt besproken over de regels die daarbij gelden mijn geld aan andere over te dragen”.

  Belangrijke cijfers over de Nederlandse pensioenen.
  Nergens in Europa zit zoveel vermogen in pensioenen, 70 %, als in de rest van Europa: gemiddeld maar 25 %. De sterke groei van het pensioenvermogen valt terug te voeren op de goede rendementen op de kapitaalmarkten. Maar in hun pensioenopbouw en pensioenuitkering hebben zij daar de afgelopen 13 jaar niets van teruggezien. Pensioendeelnemers werden kort gehouden, zodat hun deel in de fondsen bleef.
  Omdat Nederlanders denken dat ze nog steeds een goed pensioen hebben, sparen en beleggen zij erg weinig in vergelijking met de bevolking van andere Europese landen. In Europa staat 37 % van hun vermogen op de bank, van Nederlanders maar 18 %. We sparen teveel roept Knot dan. Belgen beleggen 20 % van hun vermogen, Nederlanders maar 4 %.
  Nu het pensioenvermogen een grote onweerstaanbare diamant lijkt te zijn om geplunderd te worden door overheid en pensioenindustrie, worden door CPB, Netspar en DNB de werkenden opgeroepen te gaan bij sparen. Want het blijkt maar eens dat Nederlanders helemaal niet zo rijk zijn als hun zelf gespaarde pensioen onteigend dreigt te worden (wat nu met het geknutsel van Koolmees, DNB en de pensioenindustrie en markt het geval is). U hebt het nog niet door, maar Nederlanders zijn door alleen te vertrouwen op hun salaris en het idee dat ze (verplicht nota bene) een pensioen hebben veel kwetsbaarder en vatbaarder voor armoede dan de rest van de Europese huishoudens. Als er rechtvaardig en integer zou worden gehandeld door onze autoriteiten zou er geen enkele probleem zijn. U zult het rap gaan zien bij de gepensioneerden en de forse pensioenonteigening die gepland staat door uw overheid, DNB en de pensioenindustrie. Hoe zij in een armoedeval geraken.
  En we zitten er bij en kijken er naar.

  Niemand wil een gokpensioen en/of gokpremies. Deze zorgen voor instabiele inkomens, waarbij je niet weet wat je straks netto overhoudt. Als er teveel in de pot zou zitten, laat je de premie zichtbaar hetzelfde, stort je een deel in een noodfonds om schokken op te vangen, en stort je de rest terug aan de premiebetaler. In een zeer mooi systeem hebben we een buffer met € 1.600 miljard, verláág je eventueel waar mogelijk de premie en heb je gemiddeld 7% rendement en een zelffinancierend systeem waar je “eeuwig” vooruit kunt voor “je oude dag” voor alle generaties. Héél wat anders als de selectieve rooftocht op 65+sers door Roofproces-Leider D66-Koolmees.

  Meldpunt, u kunt aan de slag en Koolmees het vuur aan de schenen leggen i.p.v. dit soort berichten te publiceren, die gewoon gelogen zijn.

  Dez mensen hebben volledig gelijk. De gepensioneerden worden belazerd.
  Eerst heeft Lubbers Miljoenen “geleend” wat later miljarden waren.
  Van Acht en Wiegel twee criminelen die het dubbel betaalde AOW premie van ambtenaren confisceerden. Let wel in eigen zak staken tegen de wet in.
  Mijn wielermaat, een hoge rechter zei me afgelopen zondag dat hij niet meer ging stemmen. Goed gedaan Rutte en co. In tien jaar heb je alles afgebroken wat decennia daarvoor met moeite is opgebouwd. Dat de rechtelijke macht deels niet meer wil stemmen is een gebaar, wat meer zegt dan veel woorden, Vr. Groet, Henk.

  Wat een figuur deze minister, veel te snel laat hij elke keer zijn enthousiasmezien. Slaat met zijn handen in de lucht, van we hebben(IK) geflikt. Telkens krijgt hij de kous over zijn kop want hij is wederom af geserveerd. Het is misschien zijn imago om telkens voor de TV en andere media zo op te treden. Maar met welk onderwerp hij zich bezig houd het wordt een FLOP. Kijk maar eens naar die RVO bijdrages voor de middenstand iedereen krijgt €. 4000,00 , elke ondernemer krijgt dat geen enkele tegenstand weerhoud deze uitkering, we moeten de middenstand beschermen en weer veel gejuich voor de Media(TV) weer op zijn borst slaan, maar drie maanden verder wordt elke uitkering die is gegeven aan de ondernemers gescreend terwijl dat niet zo u gebeuren in begin hoefde dat niet volgens de minister. Zo is het nu ook met de pensioen een hoop bla bla we hebben een akkoord over de pensioenen, maanden verder, nul , nul wat een flapdrol van een minister? Aan zo’n minister van €. 140.000,0 per jaar heb je toch niets.

  Als straks de transitie plaatsvindt zou het wel erg oneerlijk zijn al er korting op korting plaatsgevonden heeft. Het uitgangspunt moet toch een acceptabele pensioenuitkering zijn! In het nieuwe pensioenstelsel gaan de pensioenen omhoog als het goed gaat met de economie en naar beneden als het slechter gaat met de economie.
  Het maakt nogal wat uit WAT het bedrag van de pensioenuitkering op DAT moment is. Om maar een voorbeeld te noemen: een bepaald percentage stijgen vanuit € 100,= is beduidend onvoordeliger dan stijgen vanuit € 1000,=.
  Ik hoop dus dat we de transitie ingaan met een fatsoenlijk basisbedrag en niet met een enorm uitgeteerde uitkering.

  ik heb toen gekeken naar de ZWARTE ZWANEN het is voor mij duidelijk.
  een grote zwendel ,daar hoor ik niets meer van! hoe kan dat