RegisterenInloggen
Ferryarthur
Ferryarthur
meer dan een maand geleden

ANW Schuld SVB

meer dan een maand geleden

Beste forumleden,

op de website kwam ik het volgende artikel tegen; https://www.maxmeldpunt.nl/geld/terugbetalen-aan-de-svb-hoeveel-jaren-moet-dat/

Ik zit in een soortgelijke situatie als bovenstaande mensen. Mijn verhaal is dat ik wezenuitkering ontving omdat ik geen familie heb. Ik voldeed elk jaar aan mijn verplichtingen en kreeg elk jaar te horen dat alles goed was. Uiteindelijk bleek dat zij door een interne fout te lang hadden doorbetaald, circa 30.000 euro. Ondanks het feit dat ik elk jaar een bevestiging kreeg. Na veel gedoe heb ik het kunnen laten halveren. Een rechtzaak bleek niet te helpen want de SVB is goed ingedekt in dit opzicht. Na het verlies moest ik gaan betalen, alleen was dit 0 euro door mijn te lage inkomen(stufi). Dit was jaren lang het geval. Nu betaal ik ook al een jaar af.

Mijn vraag is dus of jullie denken dat ik ook onder bovenstaand artikel val?Ofwel, zouden de 0 euro jaren ook meetellen? Ik dacht ook dat de svb na jarenlang niks aflossen het ook moest kwijtschelden. Het is gewoon een situatie die mij al jarenlang lastig valt. Dit was ook terwijl ik andere stressvolle dingen had als kanker. Ik wil gewoon een frisse start na al de nare dingen.

  • Dagmar27
   meer dan een maand geleden

   Beste Ferryarthur,

   Ik vertrouw u op “uw blauwe ogen” als u zegt dat u conform uw plichten alle info heeft overlegd aan SVB en dat u beschikkingen of brieven heeft ontvangen met “goedkeuring” van de aangeleverde info.

   Art.55 regelt de terugvordering, m.n. de volgende leden zijn voor u van belang:
   2.In afwijking van het eerste lid kan de Sociale verzekeringsbank besluiten van terugvordering of van verdere terugvordering af te zien, indien de nabestaande of het ouderloos kind of zijn wettelijke vertegenwoordiger, of de instelling aan welke ingevolge artikel 49 of 57 de uitkering wordt uitbetaald:
   a.gedurende vijf jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
   b.gedurende vijf jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald;
   c.gedurende vijf jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig moment zal gaan verrichten; of
   d.een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom in één keer aflost.

   4. De in het tweede lid, onder a en b, genoemde termijn is drie jaar indien:
   a.het gemiddeld inkomen van de belanghebbende in die periode de beslagvrije voet bedoeld in de artikelen 475c en 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te boven is gegaan; en
   b.de terugvordering niet het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 35.

   5.Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan de Sociale verzekeringsbank besluiten geheel of gedeeltelijk van de terugvordering af te zien.

   Indien er aantoonbaar sprake zou zijn van opzettelijk misleidende info uwerzijds is dit lid 3 van toepassing en zou u zelfs 10 jaar moeten betalen.

   Dagmar

   meer dan een maand geleden

   Geef een reactie

   • Dagmar27
    meer dan een maand geleden

    Sorry, ik zie dat ik een giga tikfout heb gemaakt.
    Het is ARTIKEL 53 ANW.

    Mijn oprechte excuses.
    Dagmar

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie

   • Ferryarthur
    meer dan een maand geleden

    Hallo Dagmar,

    Dank voor jouw reactie! Ik ben zelf wat later omdat ik had verwacht een melding te krijgen indien iemand reageerde. Mijn blauwe ogen zijn te vertrouwen hoor haha.

    Met de genoemde artikelen ben ik bekend, alleen vraag ik mij af hoe dit zit met het gebruik van deze bevoegdheid. In hun beleid stellen zij dat zij vaak geen gebruik maken hiervan(zie hieronder). Alleen zou dit niet overeenkomen met het artikel uit mijn oorspronkelijk bericht. Hierin wordt gesteld dat wij mensen niet met schulden laten zitten en dat de mensen in het artikel van hun schuld af konden komen. Alleen in de onderstaande artikelen staat dat de SVB geen gebruik maakt van deze bevoegdheid indien de schuld boven een bepaald bedrag ligt. In die artikelen staan periodes tot 20 jaar. De mensen in het artikel zouden net als ik ruim boven de genoemde grens van 3 jaar moeten liggen.

    —————

    Zo stelt het tweede lid onderdeel c van de artikelen 24 AOW, 53 Anw en 24 AKW: een bevoegdheid om af te zien van verdere terugvordering indien de terugvordering niet is ontstaan door het overtreden van de mededelingsverplichting, gedurende vijf jaren geen betalingen zijn verricht en niet aannemelijk is dat deze op enig moment zullen worden verricht. De SVB maakt gebruik van deze bevoegdheid indien de vordering maximaal € 2.400,- bedraagt. De termijn is tien jaar bij vorderingen tot € 7.000,-, vijftien jaar bij vorderingen tot € 11.500,- en twintig jaar bij vorderingen vanaf € 11.500,-.

    Op grond van het derde lid van de hiervoor genoemde artikelen en artikel 58, zevende lid Participatiewet geldt deze bevoegdheid eveneens voor gevallen waarin een terugvordering is ontstaan door het overtreden van de mededelingsverplichting, gedurende tien jaren geen betalingen zijn verricht en niet aannemelijk is dat deze op enig moment zullen worden verricht. De SVB maakt van deze bevoegdheid gebruik, indien de vordering niet hoger is dan € 10.000,-. De termijn is in deze gevallen vijftien jaar bij vorderingen tot € 15.000,- twintig jaar bij vorderingen tot € 20.000,- en vijfentwintig jaar bij vorderingen vanaf € 20.000,-.

    Artikel 6e, zesde lid, onderdeel c Remigratiewet kent ook de bevoegdheid om af te zien van verdere terugvordering indien gedurende vijf jaren geen betalingen zijn verricht en niet aannemelijk is dat deze op enig moment zullen worden verricht. De Remigratiewet stelt daarbij niet de voorwaarde dat de terugvordering niet is ontstaan door het overtreden van de mededelingsverplichting. De SVB maakt gebruik van deze bevoegdheid indien de vordering maximaal € 2.400,- bedraagt. De termijn is tien jaar bij vorderingen tot € 7.000,-, vijftien jaar bij vorderingen tot € 11.500,- en twintig jaar bij vorderingen vanaf € 11.500,-.

    Op grond van het tweede lid, onderdeel d van de artikelen 24 AOW, 53 Anw en 24 AKW, artikel 58, zevende lid, onderdeel d Participatiewet en artikel 6e, zesde lid, onderdeel d, Remigratiewet is de SVB bevoegd om af te zien van verdere terugvordering indien de betrokkene een bedrag overeenkomend met ten minste 50% van de restsom in één keer aflost. De SVB maakt slechts gebruik van deze bevoegdheid indien zij van oordeel is dat het resterende deel van de vordering niet zal kunnen worden geïncasseerd.

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie

   • Dagmar27
    meer dan een maand geleden

    Beste Ferryarthur,

    Gebruik maken van een bevoegdheid is in terugvorderingzaken altijd een schimmige factor; het kán maar het móet niet.
    En dat is voor mensen als u (en mij) een ondoorgrondelijke factor.

    Dit is mijn visie*:
    Ten eerste is het voor SVB van belang hoe hoog de terugbetalingssom is.
    Ten tweede zal het SVB wegen of:
    -de schuldenaar ooit kan terugbetalen?
    of
    -kan de schuldenaar in één keer 50% ophoesten?

    Zodra vraag 1 met ja beantwoord wordt, zal de SVB wsch niet overgaan tot gehele kwijting. Indien vraag 2 beantwoord wordt met ja, kán de SVB akkoord gaan met “betaling onder finale kwijting”.

    Ik ken uw zaak niet maar als de SVB een zgn.bruto-vordering bij u heeft ingesteld kunt u nog proberen een beroep te doen op uitspraak PJ 2019/94 d.d. 31 juli 2019 Gerechtshof Leeuwarden 28-05-2019.
    ECLI:NL:GHARL:2019:4591
    Uitspraak betreft terugvordering bijzonder nabestaandenpensioen.
    Hier wordt, kortgezegd, bepaald dat in soortgelijke situatie als de uwe uitsluitend netto mag worden teruggevorderd evt. vermeerderd met wettelijke rente.

    *=Ik baseer mijn visie op mijn ervaringen als opgeleid en gediplomeerd medewerker sociale verzekeringen bij een oud werkgever waar ik menig keer moest oordelen in dit soort zaken én mijn visie moest laten goedkeuren middels “voorlegging” aan het bestuur.

    Ik wens u heel veel sterkte in uw strijd en, dit is mijn persoonlijke advies aan u, denk aan uw (geestelijke) gezondheid (=onbetaalbaar).

    Dagmar

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie

   • Ferryarthur
    meer dan een maand geleden

    Hallo Dagmar,

    Dank voor je reactie. Mijn geestelijke gezondheid heeft jammer genoeg al te veel te verduren gehad. Juist daarom wil ik hier vanaf, om weer wat meer rust te krijgen. Dit is ook 1 van de weinige punten waar ik zelf invloed op kan uitoefenen.

    Maar het gebruik van de bevoegdheid is voor mij inderdaad zoals jij beschrijft. Het is gewoon lastig om in te schatten. Maar jouw 2e punt over de restsom, die is toch ook alleen indien zij de kans op afbetaling laag achten?

    In mijn geval hebben ze schuld van 30.000 euro teruggebracht naar 15.000. Niet vanwege het netto bedrag maar omdat ze hun grove fout erkenden. Zij kregen namelijk meerdere interne meldingen waar niks mee werd gedaan. Dat zij dit deden zegt denk ik ook al genoeg, een verlaging van 50% doen zij niet zomaar. Ook de verweerders in de rechtbank leken zich niet fijn te voelen bij de situatie.

    Het delen van uw ervaringen wordt in ieder geval gewaardeerd.

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie

   • Dagmar27
    meer dan een maand geleden

    Beste Ferryarthur,

    Het is een raar wetsartikel, art.53 ANW.
    Ik zal het proberen uit te leggen;
    Vraag 1: “de schuldenaar ooit kan terugbetalen?”
    Dan maakt de SVB een inschatting of u, in uw geval na afronding van o.m. uw opleiding, wsch genoeg gaat verdienen bóven 90% van de voor u geldende bijstandsnorm (dit wordt genoemde “beslagvrije voet”).
    Voorbeeld:
    u prognose-inkomen is € 1300 incl.vakantietoeslag
    uw beslagvrije voet is (ik ga er even van uit dat u alleenstaand bent, zonder kinderen of andere preferente schulden) 90% van de geldende bijstandsnorm (1.7.2020 € 1059 netto p.m. incl.vt) = ca. € 953
    De SVB zal er dan van uitgaan dat u zo’n €347 p.m. af kunt lossen.
    Met zo’n kleine 4 jaar is dan de schuld voldaan.
    Dit kan middels “loonbeslag” zelfs afgedwongen worden.

    Vraag 2: “kan de schuldenaar in één keer 50% ophoesten?”
    U stelt dat u al een jaar betaalt aan SVB.
    Ga bij uzelf na of u 50% van de restsom in 1x kunt betalen.
    Kunt u dat, neem dan contact op met het SVB.
    Meld dat u 50% van de restsom kunt betalen onder voorwaarde van finale kwijting en vraag of de SVB hier aan mee wil werken.
    Zo ja, zorg dat dit nauwgezet ( alle voorwaarden moeten voor beide partijen duidelijk zijn) wordt vastgelegd in een “vaststellingsovereenkomst” en ondertekend door u én een bevoegd functionaris van het SVB (leg dit nadrukkelijk vast in deze overeenkomst).
    Hou u exact aan de vastgelegde voorwaarden mocht het zo ver komen (wat ik u van harte gun).

    De SVB zal ongetwijfeld de uitspraak van de rechtbank inzake uw zaak strikt ter hand nemen, want verliezen dat doet de SVB niet graag noch hun fout toegeven. Maar u kunt het natuurlijk altijd proberen.

    I keep my fingers crossed, go for it.

    Dagmar

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie

   • Ferryarthur
    meer dan een maand geleden

    Best Dagmar,

    Waarschijnlijk ga ik wel redelijk verdienen. Ben nu bezig met mijn WO master, naja bezig.. Ik had 1 onvoldoende te veel i.v,m. corona. Ik kon niet herkansen. Dus ook daar ben ik mee bezig. Examencommissie wees mijn verzoek af, dus nu in beroep(anders heel jaar opnieuw voor 1 vak). Dus denk dat ze niet akkoord gaan.

    Over vraag 2, dit zou ik in theorie kunnen. Moet dan wel lenen, maar zelfs met rente ben ik dan voordeliger uit. Ik betaal nu inderdaad bijna 1 jaar(en jaren niet ivm te laag inkomen). Binnenkort willen zij mijn gegevens weer(daarom dat ik nu de vragen stel). Alleen als ik niet aan de master mag beginnen en moet werken zal ik zo kaalgeplukt zijn dat ik volgend jaar geeneens de master kan betalen(of überhaupt het jaar wat ik opnieuw moet doen).

    Gelukkig hebben ze al een keer hun fout toegegeven. Maar denk dat ze zich houden bij de uitspraak. Eind volgende maand zal ik contact opnemen met de SVB.

    Nogmaals bedankt!

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie

   • Dagmar27
    meer dan een maand geleden

    Ferryarthur,

    Wellicht kunt u rechtsbijstand regelen om een goed onderbouwd voorstel aan het SVB te doen.
    Tip: leg niets vast wat u niet na kunt komen.

    Ik wens u heel veel succes met uw studie, de SVB, en uw gezondheid én carrière.
    (Wellicht lees ik hier nog de afloop van uw SVB misère).

    Dagmar

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie

   • Ferryarthur
    meer dan een maand geleden

    Dankjewel! Ook het beste aan jou toegewenst! Bedankt voor de tip ook, voordeel van de drama rondom de svb is dat ik alles op papier wil hebben(van iemand met bevoegdheid) en tienmaal controleer. Want een brief zegt blijkbaar ook niks.

    Indien het lukt wil ik het nog wel even melden in combinatie met een bedankje.

    meer dan een maand geleden

    Geef een reactie